Inleiding OP-Zuid

Met het subsidieprogramma OP-Zuid “Valorisatievermogen MKB (1B2) willen de provincies
Limburg, Noord-Brabant en Zeeland de concurrentiekracht van het MKB in de regio ZuidNederland
versterken door het omzetten van bestaande en nieuwe kennis en kunde naar nieuwe
producten, processen of diensten.

Doelstelling van OP-Zuid

OP-Zuid richt zich op de speerpunten innovatiestimulering en de overgang naar een koolstofarme
economie. De focus van het programma ligt voornamelijk op het mkb en het versterken van
samenwerking tussen het bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Doelgroep OP-Zuid

De regeling is bedoeld voor MKB-ers (penvoerder), maar ook grootbedrijven en
kennisinstellingen kunnen in samenwerking met het MKB subsidie ontvangen.

Subsidie bijdrage OP-Zuid

 

 

 

Subsidiabele kosten van OP-Zuid

Subsidiabele kosten voor alle projecttypen zijn:

 • loonkosten;
 • materialen;
 • afschrijvingskosten (machines);
 • bijdragen in natura
 • overige kosten derden.

Indieningstermijn voor OP-Zuid

De openstellingstermijn voor OP-Zuid in 2017 is verlopen. Natuurlijk kunnen wij u op de hoogte houden van de openstelling van OP-Zuid in 2018.

Het totale subsidieplafond voor OP-Zuid in 2017 was € 8.250.000,-. De beoordeling vindt plaats op basis van een tender.

Belangrijkste voorwaarden voor OP-Zuid

 • Er is sprake van een crossover tussen de internationale topclusters (High Tech Systemen
  & Materialen, Chemie & Materialen en Agrofood en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen) of
  tussen de internationale en nationale topclusters (Life Sciences & Health, Biobased,
  Logistiek of Maintenance);
 • het project wordt uitgevoerd in Zuid-Nederland (Noord-Brabant, Zeeland en Limburg);
 • het project moet vóór 31 december 2020 afgerond zijn;

Download factsheet OP-Zuid

Wilt u alle informatie van OP-Zuid downloaden in een handzaam formaat? Download hier de factsheet

Bent u op zoek naar een OP-regeling in Noord-, Oost- of West-Nederland?