Loopduur
Subsidie
Doorlopend
Type
Bijdrage
Bedrag
Type
subsidie
Regionaal

OP West


EFRO – Kansen voor West II

Wilt u investeren in uw bedrijf? Werkt u aan het versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling of innovatie? Ondersteunt u de omschakeling naar een koolstofarme economie, of levert u een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit in uw regio? Dan kan het programma Kansen voor West II wel eens interessant voor u zijn.

Kansen voor West II: innovatieve impuls Randstad

Kansen voor West II is het samenwerkingsverband van de Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.
Dit samenwerkingsverband heeft voor de tweede keer een programma – dat voor een belangrijk deel wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) – ontwikkeld om de regionale economie in de Randstad een innovatieve impuls te geven. En wel door het verstrekken van subsidies aan het bedrijfsleven in de regio.

“Kansen voor West II : prachtkans op een subsidiebedrag tot 50% van de subsidiabele kosten, zonder maximumbedrag.”

Kansen voor West II subsidie aanvragen: wat en wie komen in aanmerking?

De Kansen voor West II subsidie is gericht op projecten vanaf €200.000,- aan subsidiabele kosten. MKB-ondernemingen of consortia waarin het MKB betrokken wordt, kunnen er aanspraak op maken.

Kansen voor West II subsidie: de voorwaarden

Toekenning van subsidieaanvragen in het kader van het Kansen voor West II programma gebeurt op basis van scores die aan projecten worden toegekend.

De Kansen voor West subsidieregeling is in te delen in drie prioritaire assen:

  • Innovatie (valorisatie en innovatiefinanciering)
  • Koolstofarme economie (minder fossiele brandstoffen en energieverbruik)
  • Stedelijke Ontwikkeling (arbeidsmarkt en ontwikkelingsstrategie)

Innovatie

Voor deze as zijn de doelstellingen het stimuleren van de ontwikkeling van vermarktbare producten en diensten (valorisatie) en het vergroten van het investeringsvermogen voor innovatie in het MKB. Voor projectaanvragen op deze as is met name de mate van innovativiteit en de businesscase belangrijk.

Koolstofarme economie

Voor deze as zijn de doelstellingen het verkleinen van het aandeel fossiele brandstoffen in het totale energieverbruik in landsdeel West en het verlagen van het energieverbruik in de bebouwde omgeving. Voor projectaanvragen op deze as is met name de mate waarin deze bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling en de kwaliteit van de businesscase belangrijk.

Stedelijke ontwikkeling

Voor deze as zijn de doelstellingen het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt, het vergroten van het aantal kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke werk/bedrijfslocaties en het opzetten van een stedelijke lokale ontwikkelingsstrategie. Voor projectaanvragen op deze as is het met name belangrijk dat het project past binnen de doelstellingen van het Operationeel Programma.

Kansen voor West II: hoogte subsidie en subsidiabele kosten

Waar het gaat om projecten in de assen ‘Innovatie’ en ‘Koolstofarme economie’ wordt 40% subsidie over de subsidiabele kosten uitgekeerd. Voor projecten die vallen onder de as ‘Stedelijke Ontwikkeling’ bedraagt de subsidie over de subsidiabele kosten 50%. Allemaal zonder maximumbedrag.
Onder subsidiabele kosten vallen:

  • Loonkosten
  • Afschrijvingskosten
  • Overige kosten derden
  • Onderlinge facturen partners
  • Onderlinge leveringen verbonden ondernemingen

MEER WETEN??

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

Joris Sibbel

Consultant

j.sibbel@leap.nlBel ons

Wilt u meer weten over een andere subsidieregeling zoals mkb idee? Neem dan contact met ons op!