Disclaimer

Voorbehoud

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze website de uiterste zorg wordt nagestreefd, sluiten Leap Group B.V. en de daaronder ressorterende bedrijven (hierna te noemen Leap) iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is. Wij behouden ons het recht voor de informatie op deze website zonder voorafgaand bericht te mogen uitbreiden, veranderen en/of verwijderen.

Kopiëren

© 2022 Leap. Alle rechten voorbehouden.
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Leap worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan info@leap.nl.

Links naar andere sites

Indien de eigenaar van een site bezwaar heeft tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, dient hij hierover contact op te nemen met info@leap.nl.