Industrie

Al wordt er wel eens getwijfeld over de toekomst van productiebedrijven in Nederland, ons land telt nog steeds veel succesvolle maakbedrijven. Op de dienstensector na is de maakindustrie nog altijd dé nationale banenmotor. Sterker, de groei van de Nederlandse export drijft op de industrie.
Tegelijk is groeiende concurrentie natuurlijk wel een feit. Om deze het hoofd te kunnen bieden, zal de Nederlandse industrie zich moeten blijven ontwikkelen. Dat vereist optimale aandacht voor onder meer R&D, technisch geschoolde arbeid, open innovatie en valorisatie van kennis.
Tegen die achtergrond richten subsidies zich meer en meer op samenwerkingsprojecten tussen bedrijven en/of kennisinstellingen, het aantrekken en opleiden van excellent personeel en topkwaliteit van onderzoek en ontwikkeling.

Bent u ook actief binnen de sector Industrie en benieuwd of en zo ja van welke subsidieregeling(en) uw organisatie profijt zou kunnen hebben? Neem dan contact met ons op.

High Tech

De Nederlandse High Tech sector heeft met zowel grote als kleinere (MKB-)bedrijven wereldwijd een sterke positie verworven. Met name in markten als nanotechnologie, halfgeleiders en medische apparatuur.
Vanuit de topsector High Tech Systemen & Materialen (HTSM) is het Nederlandse subsidiebeleid vooral gericht op versterking van samenwerking en kennisuitwisseling binnen de sector en op financiering van innovatieve projecten. Daarnaast bieden verschillende subsidieprogramma’s vanuit het Europese Horizon 2020 kansen voor Nederlandse High Tech- bedrijven.

Bent u ook innovatief actief binnen de sector High Tech en benieuwd of en zo ja van welke subsidieregeling(en) uw organisatie profijt zou kunnen hebben?! Neem dan contact met ons op.

ICT

ICT wordt meer en meer de ruggengraat van ons bedrijfsleven. Smart Industrie, Cyber Security en eHealth, het zijn maar een paar voorbeelden van succesvolle en belangwekkende innovaties die er zonder ICT niet waren gekomen.
Dat heeft er toe geleid dat ook binnen het (Europese) stimuleringsbeleid het besef heeft postgevat dat ICT steeds essentiëler is voor het succesvol aangaan van maatschappelijke uitdagingen op terreinen als vergrijzing, voedselveiligheid en koolstofarme economie.
Daarom is ICT qua subsidies tegenwoordig veel meer dan alleen de WBSO. Zo worden nu ook (gezamenlijke) ontwikkeling en onderzoek op het ICT-gebied vanuit diverse subsidieprogramma’s ondersteund. En kan financiering het verschil maken tussen een goed of een succesvol project.

Bent u ook innovatief actief binnen de sector ICT en benieuwd of en zo ja van welke subsidieregeling(en) uw organisatie profijt zou kunnen hebben?! Neem dan contact met ons op.

Life Science & Health

De positie van Nederland binnen de wereldwijde Life Science & Health-sector is zonder meer sterk. Zowel het biomedische als biotechnologische onderzoek bij Nederlandse universitair medische centra en universiteiten staat wereldwijd zeer goed aangeschreven. Nederlandse bedrijven ontwikkelen baanbrekende innovaties voor de snelgroeiende internationale markt van de gezondheidszorg. Innovaties waarmee de sector de uitdagingen op weg naar vitale burgers en een gezonde economie prima aan kan.
Bovendien biedt de sector juist door de unieke combinatie van kennis en kunde prachtkansen te over voor de Nederlandse kenniseconomie.

Bent u ook innovatief actief binnen de sector Life Science & Health en benieuwd of en zo ja van welke subsidieregeling(en) uw organisatie profijt zou kunnen hebben?! Neem dan contact met ons op.

Chemie

De Nederlandse chemische (proces)industrie is een belangrijke speler in West-Europese productieketens en draagt zo in grote mate bij aan onze welvaart. Daarbij is het dé sector die zorgt dat relevante hoogwaardige kennis binnen onze industrie behouden blijft voor economische groei.
De chemische sector investeert in Nederland in onderzoek en ontwikkeling om processen en producten verder te verduurzamen. Daarbij wordt zij gesteund door een Europees en nationaal stimuleringsbeleid dat via specifieke programma’s alle ruimte biedt aan innovatieve ontwikkelingen op terreinen als duurzame procestechnologie, nieuwe chemicaliën en materialen en biobased economy. Mede daardoor wordt de werkgelegenheid in West-Europa gewaarborgd. In de chemische sector en in gerelateerde sectoren.

Bent u ook innovatief actief binnen de sector Chemie en benieuwd of en zo ja van welke subsidieregeling(en) uw organisatie profijt zou kunnen hebben?! Neem dan contact met ons op.

Agri & Food

Als één sector uitblinkt in innovativiteit en productiviteit, dan is het de Agri & Food. Ze is dan ook goed voor bijna 10% van onze nationale inkomsten en werkgelegenheid. En heeft ons land wereldwijd gemaakt tot dé hofleverancier van de meest toonaangevende innovatieve Agri & Food-bedrijven en kennisinstellingen. Niet voor niets hebben maar liefst 12 van de 40 belangrijkste voedsel- en drankbedrijven ter wereld R & D-activiteiten of een vestiging in Nederland.
De sector omvat alle activiteiten rond voedsel. Van de primaire productie tot en met het bewerken, verwerken, vermarkten en de distributie ervan. De grootste uitdagingen waar Agri & Food voor staat: de aanhoudende groei van de wereldbevolking, duurzaamheid, volks- en diergezondheid en voedselzekerheid.

Bent u ook innovatief actief binnen de sector Agri & Food en benieuwd of en zo ja van welke subsidieregeling(en) uw organisatie profijt zou kunnen hebben?! Neem dan contact met ons op.

Energie & Milieu

Bedrijven en organisaties die investeren in de ontwikkeling of exploitatie van energie- en milieutechnologie worden almaar belangrijker voor onze economie. Zij zijn het immers die met slimme oplossingen komen voor heel wat van de vaak niet geringe wereldwijde maatschappelijke uitdagingen op o zo wezenlijke terreinen als energie(verbruik) en milieu.
Denk bijvoorbeeld aan technieken voor smart grids, energieopslag, opwekking uit duurzame of hernieuwbare bronnen en de omschakeling naar biobased of de circulaire economie.
Gegeven het al aangestipte maatschappelijke belang van de ontwikkeling van dergelijke technieken, kunnen investeringen daarin volop genieten van ondersteuning door subsidies.

Bent u ook innovatief actief binnen de sector Energie & Milieu en benieuwd of en zo ja van welke subsidieregeling(en) uw organisatie profijt zou kunnen hebben?! Neem dan contact met ons op.