Filter

Uitgelicht

28 subsidies binnen uw criteria

SLIM-regeling

Het doel van de SLIM-subsidieregeling (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) is om werkgevers in het mkb te stimuleren om meer in te zetten op scholing en een leven lang ontwikkelen in hun organisatie.

Lees verder
Meer info

Afdrachtvermindering Speur & Ontwikkelingswerk (WBSO)

De Afdrachtvermindering Speur & Ontwikkelingwerk (WBSO) stimuleert innovatie middels een korting op de loonbelasting berekend over de loonkosten (uren) voor product- en procesontwikkeling. Door middel van een urenadministratie per medewerker, per project per dag houdt u in onze WBSO Portal een digitaal projectdossier bij.

Lees verder
Meer info

Alle subsidies

MKB Idee

MKB Idee is een regeling die bedoeld is om de leercultuur bij mkb-bedrijven te stimuleren, door belemmeringen weg te nemen bij het investeren in scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden. Lees nu verder.

Lees verder
Meer info

EIC Pathfinder

De EIC Pathfinder Pilot biedt subsidies tot € 4.000.000,- ter bevordering van samenwerking, interdisciplinair onderzoek en innovatie op wetenschappelijk geïnspireerde en nieuwe toekomstige technologieën. De subsidieregeling bestaat uit FET-Open en FET-Proactive en moet bestaan uit een samenwerking van ten minste 3 entiteiten uit 3 verschillende lidstaten en geassocieerde EU-landen.

Lees verder
Meer info

EIC Accelerator

Het EIC Accelerator programma stimuleert innovatie binnen het mkb. Voor mkb'ers die met ideeën voor nieuwe producten, services of processen klaar zijn om de Europese markt te veroveren.

Lees verder
Meer info

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) – Circulaire economie

Naar aanleiding van het Ontwerp van het Klimaatakkoord worden er verschillende programma’s uitgevoerd onder de vernieuwde DEI. Eén van de programma’s is Circulaire economie. Dit programma ondersteunt pilot- en demonstratieprojecten. Hierbij geldt een maximale looptijd tot eind 2020.

Lees verder
Meer info

Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VKII)

De subsidieregeling Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (die in werking treedt met ingang van 1 augustus 2019) biedt financiële ondersteuning bij investeringen in bedrijfsmiddelen (machines, procesequipment) die de emissie van CO2 en andere broeikasgassen in de industrie verminderen.

Lees verder
Meer info

Milieu Investeringsaftrek (MIA)/Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil)

De Milieu investeringsaftrek (MIA) is een fiscaal geregelde subsidie voor de vermindering van de milieubelasting. Als u investeert in duurzame bedrijfsmiddelen (gebouwen, apparatuur en processen) waarmee u de milieubelasting verlaagt, dan kunt u een deel van het investeringsbedrag in mindering brengen op uw belastbare winst waardoor u belasting bespaard.

Lees verder
Meer info

OP West

Wilt u investeren in uw bedrijf? Werkt u aan het versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling of innovatie? Ondersteunt u de omschakeling naar een koolstofarme economie, of levert u een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit in uw regio? Dan kan het programma Kansen voor West II wel eens interessant voor u zijn.

Lees verder
Meer info

OP Noord

Is uw MKB-bedrijf gevestigd in een van de noordelijke provincies van Nederland - om precies te zijn in Groningen, Friesland of Drenthe - en zet u in op innovatie en/of een koolstofarme economie? Dan komt het EFRO-programma, een EFRO-subsidie dus in het kader van EFRO OPNoord (voluit Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Operationeel Programma Noord-Nederland) als geroepen.   

Lees verder
Meer info

Topsector Energieregelingen (TSE)

TSE, voluit Topsector Energie, is een subsidie van jaarlijks zo’n € 130 miljoen subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. De projecten die in aanmerking komen voor TSE subsidie zijn combinaties van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratie.

Lees verder
Meer info

Vroege Fase Financiering (VFF)

Heeft u een idee voor een innovatief product of een vernieuwende dienst? Maar wilt u voor u er de markt mee opgaat eerst onderzoeken of het daar kans van slagen heeft?! Dan is de  Vroegefasefinanciering (VFF) zeker iets voor u. Want de VFF is er juist om innovatieve starters en MKB’ers als u financieel bij te staan in het marktrijp maken van uw product en/of dienst.

Lees verder
Meer info

Small Business Innovation Research (SBIR)

Loopt u met plannen rond voor of heeft u een idee hoe u met een eigen onderscheidend innovatief project een maatschappelijk vraagstuk kunt oplossen? Dan zou een small business subsidie in het kader van de Small Business Innovation Research (kortweg SBIR) u wel eens dichter bij realisatie ervan kunnen brengen.

Lees verder
Meer info

Subsidieregeling Duurzame Energieproductie (SDE+)

Wanneer u hernieuwbare energie gaat produceren kunt u gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en primaire waterkering) en Zon.

Lees verder
Meer info

Subsidieregeling Praktijkleren

De subsidieregeling Praktijkleren stimuleert werkgevers om praktijkleerplaats en werkleerplaatsen aan te bieden. Het maximale subsidie bedrag is €2.700,- per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Lees verder
Meer info

OPZuid

Draagt u als MKB-ondernemer in Limburg, Noord-Brabant of Zeeland via innovatieve initiatieven bij aan versnelling van de economische ontwikkeling in Zuid-Nederland? Dan zou de OPZuid-subsidie wel eens interessant voor u kunnen zijn.

Lees verder
Meer info

OP Oost

Bent u in Overijssel en/of Gelderland in samenwerking met andere ondernemers of met een kennisinstelling bezig met het ontwikkelen van een, in algemene zin, innovatief product? Of behelst de samenwerking een project waar het specifiek gaat om het realiseren van CO2-reductie?

Lees verder
Meer info

MIT – MKB innovatiestimulering Regio en Topsectoren

MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) is een subsidieregeling die financiële ondersteuning biedt voor innovatieprojecten van MKB-ondernemingen. De financiële ondersteuning wordt versterkt in de vorm van kennisvouchers en projectsubsidie voor de kosten van haalbaarheidsstudies en samenwerkingsprojecten.

Lees verder
Meer info

LIFE

LIFE is het programma van de Europese Unie voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. Het programma loopt nog tot 2020 en ondersteunt ontwikkelings-, implementatie-, monitoring-, evaluatie- en communicatieprojecten op het gebied van milieu en klimaat.

Lees verder
Meer info

Innovatiekrediet

Werkt u aan de technische ontwikkeling van een nieuw product? Of bent u bezig met de klinische ontwikkeling van een medicijn of apparaat? Kortom: bent u druk met veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief?

Lees verder
Meer info

Innovatiebox

Als u de WBSO subsidie toe kunt passen en u heeft innovaties op de markt gebracht waarmee winst wordt gerealiseerd, dan komt u in aanmerking voor de innovatiebox. Met de innovatiebox betaalt u over een deel van uw winst een substantieel lager vennootschapsbelastingtarief dan het reguliere tarief.

Lees verder
Meer info

Fast Track to Innovation (FTI)

Bent u met een consortium van organisaties druk met een innovatief product, proces of dienst, maar kan het project wel een versnelling gebruiken?! Dan is de Fast Track to Innovation subsidie, kortweg FTI subsidie in het kader van Horizon2020 precies wat u nodig heeft.

Lees verder
Meer info

Eurostars 2

Bent u een MKB-bedrijf? En werkt u met (minimaal) één onderneming uit een Eurostars-land samen aan de ontwikkeling van een product, proces of dienst, dan kunt u in aanmerking komen voor Eurostars 2.

Lees verder
Meer info

ESF-Regeling Duurzame Inzetbaarheid 2014-2020

Subsidieregeling voor projecten om medewerkers productief, gemotiveerd en gezond te houden. U kunt als werkgever een externe (HR-) adviseur inhuren voor advies- en implementatieprojecten waarmee de duurzame inzetbaarheid wordt verbeterd. De subsidie bedraagt 50% van de kosten (factuur) tot maximaal € 10.000,-.

Lees verder
Meer info

Energie Investeringsaftrek (EIA)

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een fiscaal geregelde subsidie voor energiebesparing. Als u investeert in duurzame bedrijfsmiddelen (gebouwen, apparatuur en processen) waarmee u energie gaat besparen, dan kunt u een deel van het investeringsbedrag in mindering brengen op uw belastbare winst waardoor u belasting bespaart.

Lees verder
Meer info

Dutch Good Growth Fund (DGGF) & Dutch Trade and Investment Fund (DTIF)

Doet u zaken in of met ontwikkelingslanden? Bent u zakelijk actief in opkomende markten? Grote kans dat u daarvoor financiering of verzekeringen nodig heeft. Zo ja, dan kan het aanvragen van een DGGF-subsidie, een subsidie voluit in het kader van het Dutch Good Growth Fund, voor uw bedrijf of organisatie wel eens erg interessant zijn.

Lees verder
Meer info

Demonstratie, Haalbaarheid en Investeringsvoorbereiding (DHI)

De subsidieregeling Demonstratie, Haalbaarheid en Investeringsvoorbereiding (DHI) voorziet in een financiële bijdrage voor projecten waarmee u uw business uitbreidt naar buitenlandse markten, in het bijzonder opkomende markten en ontwikkelingslanden. U kunt denken aan het demonstreren van uw technologie, kapitaalgoed of dienst in een van de DHI-landen, of het doen van onderzoek naar de haalbaarheid van een buitenlandse investering in uw product. Of het doen van onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van uw investering in een buitenlandse onderneming.

Lees verder
Meer info

Subsidieoverzicht

In welke sector u ook actief bent, of uw innovaties echt van de grond komen is voor een groot deel een financiële kwestie. En dus een kwestie van subsidies. Daarmee is het ook meteen een zaak is van Leap want wij zijn niet alleen gespecialiseerd in alle subsidies, wij zijn ook nog eens kind aan huis in elk type onderneming en als geen ander thuis in alle bedrijfsprocessen die er spelen. Inderdaad: dus ook in uw onderneming, in uw bedrijfsprocessen en uw subsidies. Bekijk ons handige subsidieoverzicht.

De strategische aanpak

De lange termijn, de strategische aanpak, daar zijn wij van. Want als onze jarenlange ervaring ons iets heeft geleerd, dan is het dat u dan pas echt de vruchten plukt van onze expertise. Van samenwerking met Leap want alleen door te focussen op de lange(re) termijn en de strategische aanpak krijgt innovatie binnen uw bedrijf ook alle ruimte, alle mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Zich blijvend te ontwikkelen. En daarmee uw onderneming naar een hoger plan te tillen.

Welke subsidies zijn er?

Wij zijn ook van het inzicht en van de duidelijkheid. Daarom zetten wij in de vorm van een online subsidieoverzicht graag alle subsidies op een rij. Met de opmerking daarbij dat het, gegeven de dynamiek in het subsidie-instrumentarium, voor nu gaat om een momentopname met het oog op 2019. Dit overzicht subsidies helpt u op hoofdlijnen te bepalen welke subsidies te koppelen zijn aan uw roadmaps of innovatieprojecten.

Degelijk haalbaarheidsonderzoek

Daarmee is uiteraard nog niet gezegd dat u de subsidie ook gegarandeerd krijgt. Daarvoor zal eerst een degelijk haalbaarheidsonderzoek moeten worden uitgevoerd. Dit om te voorkomen dat u tijd, geld en energie steekt in een aanvraag die – puur op basis van de formaliteiten – geen kans van slagen heeft.