Periode Doorlopend
Type
Bijdrage
Bedrag
Type
subsidie
nationaal

Topsector Energieregelingen (TSE)

TSE, voluit Topsector Energie, is een subsidie van jaarlijks zo’n € 130 miljoen subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. De projecten die in aanmerking komen voor TSE subsidie zijn combinaties van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratie.

De gemeenschappelijke noemer van deze projecten: ze dragen allemaal bij aan het realiseren van de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Bovendien versterken ze onze concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart.

TSE subsidie aanvragen: wie komen in aanmerking?

Het aanvragen van een TSE subsidie staat open voor ondernemers, eindgebruikers, wetenschappers en kennisinstellingen.

“TSE subsidie: meer energie-innovaties, meer concurrentiekracht, meer werkgelegenheid, meer welvaart én een beter klimaat!”

TSE subsidie aanvragen: de voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op een TSE subsidie gelden de volgende voorwaarden:

 • Het project kan niet volledig worden uitbesteed; de inhuur van derden telt niet als daadwerkelijke samenwerking voor eigen rekening en risico.
 • Voor een demonstratieproject geldt dat kosten aan derden maximaal 50% mogen bedragen van de investeringskosten minus de referentiekosten.
 • Het projecten mag niet gestart zijn voordat de subsidieaanvraag wordt ingediend.
 • Het project moeten uiterlijk 6 maanden na de beschikking beginnen.
 • Het project moet technisch en economisch haalbaar zijn.

TSE subsidie: vijf modules

Het ‘speelveld’ van de TSE subsidie beslaat in totaal vijf modules:

Topsector overschrijdend

Demonstratie energie-innovatie (DEI):

 • Energie-innovatie
 • CO2-reductie in de industrie (inclusief CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage) en recylcing)
 • Flexibilisering van het elektriciteitsnet – pilots DEI
 • Ruimtelijke inpassing grootschalige energieopwekking met zon of wind
 • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen

Topsector Energiestudies Energie:

 • Topsector Energiestudies Energie (niet CCUS)
 • Topsector Energiestudies Energie (CCUS)

Gas

 • Waterstof
 • Geo-energie

Gebouwde omgeving

 • Urban Energy
 • Zonne-energie
 • Duurzame installaties voor warmte/koude en aantrekkelijk binnenklimaat
 • Fysieke integratie
 • Flexibele energie-infrastructuur
 • Energieregelsystemen en -diensten

Energie en industrie

 • Joint Industry Project (JIP): Ter ondersteuning van samenwerkingsprojecten met het oog op verduurzaming van het industriële energiesysteem.

Wind op zee

 • Wind op zee R&D: Ter ondersteuning van projecten gericht op het op lange(re) termijn reduceren van de kostprijs van windenergie op zee.