Life Sciences and Health

De topsector Life Sciences and Health omvat een breed scala aan disciplines: van farmaceutica tot medtech, van gezondheidszorginfrastructuur tot vaccinatie. Met deze disciplines zet de Life Sciences and Health sector zich in voor vitaal functionerende burgers in een gezonde economie met vooruitstrevende medische technologie. Nederlandse bedrijven ontwikkelen baanbrekende innovaties, al dan niet in samenwerking met Nederlandse universitair medische centra en universiteiten, voor de snelgroeiende internationale markt van de gezondheidszorg. Leap legt samen met al zijn deskundige experts hier graag alles uit over de Life Sciences and Health sector. 

Health~Holland

De Life Sciences and Health topsector werkt onder de naam Health~Holland aan het bouwen aan een grote maatschappelijke centrale missie. Deze is om in 2040 alle Nederlandse burgers ten minste 5 jaar of langer in goede gezondheid te laten leven, waarbij de gezondheidsverschillen tussen mensen met een hoge en lage sociaaleconomische status verkleind worden.

 

Stimulering via tal van subsidieregelingen

De grootste maatschappelijke uitdagingen liggen op het gebied van preventie, cure en care: het verbeteren van de kwaliteit van leven (vitaliteit) terwijl de kosten van de gezondheidszorg worden beperkt. De overheid stimuleert met verschillende subsidieprogramma’s de ontwikkeling en valorisatie van nieuwe innovaties van bijvoorbeeld medische technologie. Dit varieert van kennisvouchers tot haalbaarheidsonderzoek en multidisciplinaire (en internationale) samenwerkingen. Deze programma’s zijn vaak algemeen ingestoken, maar enkele kennen specifieke thema’s binnen de Life Sciences and Health topsector. Een greep uit deze regelingen (zie subsidieoverzicht voor meer informatie):

 • Afdrachtvermindering Speur & Ontwikkelingswerk (WBSO)

  De WBSO, voluit Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, is een fiscale stimuleringsregeling voor innovatieve projecten die binnen de EU plaatsvinden. De WBSO heeft de vorm van een afdrachtvermindering op uw loonheffing/premie volksverzekeringen. Dit is voor elke sector een interessante regeling, zo ook voor Life Sciences and Health.

 • MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

  Binnen de MIT stimuleert de overheid innovaties binnen de Life Sciences and Health sector gericht op (dier)gezondheid en welvaart. Vanaf 2021 dienen MIT-projecten aan te sluiten bij de door de overheid opgestelde Kennis en Innovatieagenda (KIA). Voor de Life Sciences and Health sector is de specifieke KIA ontwikkeld met het thema ‘Gezondheid & Zorg’. Bekijk het subsidieoverzicht voor de uitgebreide uitleg over de regeling.

 • Innovatiekrediet

  Voor Life Sciences and Health projecten is dit interessant omdat het Innovatiekrediet specifiek ook het klinische gedeelte van ontwikkelingsprojecten ondersteunt. Het maximale krediet hiervoor is € 5 miljoen, voor technische ontwikkelingsprojecten is het maximale krediet € 10 miljoen. In gevallen dat het project niet slaagt, is met RVO af te stemmen of het krediet uit de Life Sciences and Health topsector terugbetaald dient te worden of niet. Een aanvullende eis voor deze projecten is dat het technisch nieuw en uitdagend is, en dat het project een goed marktperspectief biedt.

 • INTERREG

  De Europese subsidieregeling INTERREG is bedoeld om grensoverschrijdende, innovatieve en duurzame projecten te ondersteunen. INTERREG bestaat uit verschillende programma’s, onderverdeeld naar grootte van het samenwerkingsgebied en naar samenwerkende regio’s in Europa (bijvoorbeeld Zuid-Nederland/Vlaanderen en Oost-Nederland/West-Duitsland).

 • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

  Via het EFRO-programma wordt er vanuit Europa subsidiemogelijkheden geboden voor regionale ontwikkelingsprojecten. Deze projecten dienen bij te dragen aan het versterken van de regionale economie, verduurzaming en digitalisering. De specifieke regelingen en bijbehorende voorwaarden per regio zijn; OP Noord, EFRO Oost, Kansen voor West en OP Zuid.

 • Horizon Europe

  Horizon Europe is het nieuwe Europese onderzoek- en innovatieprogramma, waarbinnen de sector Life Sciences and Health een belangrijk cluster vormt. Dit thema komt in verschillende programma’s terug en aansluiting hierbij vormt zelfs in enkele subsidie-instrumenten een harde voorwaarde om een aanvraag in te kunnen dienen. 

Ervaring in Life Sciences & Health

Door de jaren heen heeft Leap een schat aan ervaring opgedaan in de Life Sciences & Health. Daarmee is veel kennis en expertise vergaard, niet alleen op het gebied van specifieke subsidieregelingen, maar ook in het vormen van samenwerkingsverbanden en projectmanagement en compliance. Bekijk hieronder het project van Salvitat (spin-off van Micronit) waarbij Leap heeft geholpen:

Life Sciences & Health nieuws

Meerwaarde

Veel innovaties breken niet door op de markt, zeker ook binnen de Life Sciences and Health topsector. Door de jaren heen hebben we verschillende succesvolle projecten begeleid. Hierdoor weten wij goed te bepalen over welke kenmerken een project dient te beschikken om kansrijk te zijn. Onze begeleiding in projecten gaat zo ver dat wij in de beginfase van het project al instappen en actief meedenken in het vormen van het projectidee en het bijbehorende business plan. Ook denken wij mee in het vinden van de juiste samenwerkingspartners (matchmaking), het formuleren van de subsidieaanvraag en later de uitwerking en administratie (compliance). Behalve een gedreven visie en uithoudingsvermogen, weten we uit ervaring dat er een aantal aspecten cruciaal zijn in het wel of niet slagen van een project binnen de Life Sciences and Health topsector topsector.

De potentiële impact van het project: de maatschappelijke relevantie. Kun je met het projectidee een verschil maken in de regio? Of over de landsgrenzen heen in Europa of zelfs wereldwijd? Is er draagvlak voor het project? Oftewel: is er een afname markt voor het eindresultaat van het project? Dit is soms wat lastig te bepalen doordat bij hele innovatieve (disruptieve) ideeën de markt er vaak nog niet van bewust is dat dit iets is dat men nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan de eerste IBM Personal Computer voor de thuisgebruiker, of de eerste iPad van Apple.

Is het idee binnen de Life Sciences and Health topsector te implementeren? Zijn bijvoorbeeld alle relevante stakeholders betrokken bij het project? Omring jezelf met samenwerkingspartners om zo een sterk ontwikkelteam te vormen en de uitrol in de markt mogelijk te maken. Beschikbare financiering voor het project. Heb je voldoende (aanvullende) financiering om het project gedurende de looptijd te kunnen trekken.

 

IN CONTACT KOMEN MET (HET NETWERK VAN) HET LIFE SCIENCES & HEALTH TEAM?

Binnen Leap hebben we een specialistenteam met ervaren specialisten die stuk voor stuk verschillende achtergronden hebben, om op deze manier ook inhoudelijk met verschillende type bedrijven te kunnen sparren. Onze consultants binnen het Life Sciences and Health specialistenteam hebben een specialistische achtergrond en bijbehorende contacten. Zo hebben we onder andere expertise in bio-informatica, lab-on-chip, microfluidica, moleculaire dynamica, nanotechnologie en organische chemie. Door deze kennis en achtergrond zijn wij op de hoogte van de trends en ontwikkelingen binnen de Life Sciences and Health sector en begrijpen wij waar u mee bezig bent. Vanuit het netwerk zijn we in staat interessante connecties te leggen en ondernemers van specialistische financiering voor onderzoek en/of ontwikkelprojecten te voorzien. Leden van dit Life Sciences and Health specialistenteam zijn.

LSH referenties

MEER WETEN?

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

Claudi van der Vegt

Senior Consultant

c.vandervegt@leap.nlBel ons