Life Sciences & Health

IJzersterk, de positie van Nederland binnen de wereldwijde Life Sciences & Health-sector. Deze topsector omvat een breed scala aan disciplines: van farmaceutica tot medtech, van gezondheidszorginfrastructuur tot vaccinatie. Met deze disciplines zet de LSH-sector zich in voor vitaal functionerende burgers in een gezonde economie. Nederlandse bedrijven ontwikkelen baanbrekende innovaties, al dan niet in samenwerking met Nederlandse universitair medische centra en universiteiten, voor de snelgroeiende internationale markt van de gezondheidszorg.

Subsidies en financieringsmixen voor technologiebedrijven in de Life Sciences & Health sector.

Prachtkansen voor onze kenniseconomie

Al deze innovaties hebben er mede toe bijgedragen dat Nederland een vooraanstaande positie heeft in de Life Sciences & Health-sector. Daarbij komt dat de sector, juist door de unieke combinatie van kennis en kunde prachtkansen biedt voor de Nederlandse kenniseconomie.

Alle subsidiesAlle sectoren

Kom in contact met onze Life Sciences & Health specialisten

Of bel ons direct: 024 711 33 49

Mede dankzij strategische acties vanuit de Topsector LSH biedt de Nederlandse LSH-sector volgens de laatste Monitor Topsectoren (Monitor Topsectoren 2018, Methodebeschrijving en tabellenset, CBS, 2018: www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/41/monitor-topsectoren-2018) :

 1. Werkgelegenheid aan 37.000 FTE’s;
 2. Investeringen van € 280 mln. in materiële vaste activa;
 3. Toegevoegde waarde van € 4.49 mld. waarvan 60% farmaceutica en 30% medtech;
 4. Exportwaarde van € 6,6 miljard per jaar waarvan 57% farmaceutica en 42% medtech en 1% R&D;
 5. 20% van alle patentaanvragen in Nederland.

 

De topsector werkt onder de naam Health~Holland aan het bouwen aan de maatschappelijke centrale missie om in 2040 alle Nederlandse burgers ten minste 5 jaar langer in goede gezondheid te laten leven, waarbij de gezondheidsverschillen tussen mensen met een hoge en lage sociaaleconomische status verkleind worden. Er zijn vier onderliggende missies die bijdragen aan deze doelstelling in het verbeteren en aanpassen van leefstijl en leefomgeving, meer zorg op de juiste plek en betere perspectieven bieden aan mensen met chronische ziekten, levenslange beperkingen en dementie.

 

Stimulering via tal van subsidieregelingen

De grootste maatschappelijke uitdagingen liggen op het gebied van preventie, cure en care: het verbeteren van de kwaliteit van leven (vitaliteit) terwijl de kosten van de gezondheidszorg worden beperkt. De overheid stimuleert met verschillende subsidieprogramma’s de ontwikkeling en valorisatie van nieuwe innovaties. Dit varieert van kennisvouchers tot haalbaarheidsonderzoek en multidisciplinaire (en internationale) samenwerkingen. Deze programma’s zijn vaak algemeen ingestoken, maar enkele kennen specifieke LSH-thema’s. Een greep uit deze regelingen (zie subsidieoverzicht voor meer informatie):

 

 • WBSO – Afdrachtvermindering Speur & Ontwikkelingswerk

De WBSO, voluit Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, is een fiscale stimuleringsregeling voor innovatieve projecten die binnen de EU plaatsvinden. De WBSO heeft de vorm van een afdrachtvermindering op uw loonheffing/premie volksverzekeringen.

 

 • MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Binnen de MIT stimuleert de overheid innovaties binnen de Life Sciences & Health sector gericht op (dier)gezondheid en welvaart. Vanaf 2021 dienen MIT-projecten aan te sluiten bij de door de overheid opgestelde Kennis en Innovatieagenda (KIA). Voor de LSH-sector is de specifieke KIA ontwikkeld met het thema ‘Gezondheid & Zorg’, waarbinnen voor de MIT de volgende specifieke missies zijn geformuleerd:

 1. Preventie van ziektes of aandoeningen.
 2. Gezondheidswinst voor patiënten die lijden aan één of meer ziektes of aandoeningen.
 3. Verbetering van de opsporing of behandeling van ziektes of aandoeningen of van het herstel daarna.
 4. Verlaging van de kosten van de zorg, bij zorgverzekering of verzekerde.
 5. Innovaties, bijvoorbeeld hulpmiddelen, die het organiseren van zorg in de eigen leefomgeving in plaats van in zorginstellingen vergemakkelijken.
 6. Verhoging van deelname aan de samenleving van mensen met een chronische ziekte of levenslange beperking, naar wens en vermogen.
 7. Verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met dementie.

 

 • ZonMw, met bijvoorbeeld ‘Stimulering eHealth Thuis’

ZonMW (ZorgOnderzoek Nederland op het gebied van Medische Wetenschappen) is een instantie dat diverse regelingen openstelt voor het ondersteunen van multidisciplinaire samenwerkingen (kennis- en zorginstellingen, ondernemingen, academische centra) voor de verbetering van gezondheidszorg, onderzoek en zorginnovatie.

De SET-regeling stelt subsidie beschikbaar voor het opschalen én borgen van e-health toepassingen in een (zorg-)organisatie, inclusief het opleiden van zorgprofessionals en het informeren en trainen van cliënten en mantelzorgers.

 

 • Innovatiekrediet

De overheid vult met het Innovatiekrediet, een risicodragende lening, een gat op de kapitaalmarkt, waarbij innovatieve projecten niet geheel uit eigen middelen of door de markt kunnen worden gefinancierd. In deze fase is er nog geen omzet en zijn ondernemers druk doende om iets werkend te krijgen. Hierbij verleent de overheid een krediet voor maximaal 45% van de ontwikkelkosten van het project. Deze projecten moeten leiden tot nieuwe marktrijpe producten, processen of diensten die voldoende omzet genereren om het krediet te kunnen aflossen. Voor LSH-projecten is dit interessant omdat het Innovatiekrediet specifiek ook het klinische gedeelte van ontwikkelingsprojecten ondersteunt. Het maximale krediet hiervoor is € 5 miljoen, voor technische ontwikkelingsprojecten is het maximale krediet € 10 miljoen.

 

In gevallen dat het project niet slaagt, is met RVO af te stemmen of het krediet terugbetaald dient te worden of niet. Een aanvullende eis voor deze projecten is dat het technisch nieuw en uitdagend is, en dat het project een goed marktperspectief biedt.

 

 • INTERREG

De Europese subsidieregeling INTERREG is bedoeld om grensoverschrijdende, innovatieve en duurzame projecten te ondersteunen. INTERREG bestaat uit verschillende programma’s, onderverdeeld naar grootte van het samenwerkingsgebied en naar samenwerkende regio’s in Europa (bijvoorbeeld Zuid-Nederland/Vlaanderen en Oost-Nederland/West-Duitsland). In 2021 wordt de publicatie van het nieuwe programma verwacht, de eerste openstellingen in 2022.

 

 • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Via het EFRO-programma wordt er vanuit Europa subsidiemogelijkheden geboden voor regionale ontwikkelingsprojecten. Deze projecten dienen bij te dragen aan het versterken van de regionale economie, verduurzaming en digitalisering. De specifieke regelingen en bijbehorende voorwaarden per regio zijn via onderstaande links te vinden:

 

 • Horizon Europe

Horizon Europe is het nieuwe Europese onderzoek- en innovatieprogramma, waarbinnen de sector Life Sciences & Health een belangrijk cluster vormt. Dit thema komt in verschillende programma’s terug en aansluiting hierbij vormt zelfs in enkele subsidie-instrumenten een harde voorwaarde om een aanvraag in te kunnen dienen. Hieronder is een globaal overzicht te vinden over de nieuwe structuur van het Horizon Europe programma.

Ervaring in Life Sciences & Health

Door de jaren heen heeft Leap een schat aan ervaring opgedaan in de Life Sciences & Health. Daarmee is veel kennis en expertise vergaard, niet alleen op het gebied van specifieke subsidieregelingen, maar ook in het vormen van samenwerkingsverbanden en projectmanagement en compliance. Bekijk hieronder het project van Salvitat waarbij Leap heeft geholpen:

Interessant nieuws:

Prinsjesdag 2021: meer budget voor subsidies in 2022

De jaarlijkse miljoenennota is weer gepresenteerd. Leap heeft de wijzigingen van de subsidieregelingen die het meest van belang zijn voor de ICT-bedrijven en de maakindustrie uiteengezet.

Lees meer

Eurostars 3 is open!

De eerste call van het nieuwe Eurostars-3 programma is open. Het is een van de meest populaire Europese regelingen met een slagingspercentage van 31%.

Lees meer

MEER WETEN?

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

Claudi van der Vegt

Senior Consultant

c.vandervegt@leap.nlBel ons