Privacybeleid Leap B.V.

Leap B.V. (nader te noemen Leap), statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6546 BB) Nijmegen, aan de Kerkenbos 1053 (KvK-nummer: 09172810), zorgt te allen tijde voor de waarborging van de privacyrechten van degene van wie zij persoonsgegevens verwerkt. Leap gaat dan ook vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.

Persoonsgegevens

Leap verzamelt slechts persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld. De persoonsgegevens die worden verzameld van medewerkers van klanten zijn o.a. naam, BSN nummers, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, functie, e-mailadres, leeftijd, geslacht, onderwijs, CV en loonstrook.

Doeleinden

Leap zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Leap verwerkt persoonsgegevens onder andere ten aanzien van het geheel van activiteiten dat het verwerken van een subsidiemogelijkheid tot een schriftelijke aanvraag en het indienen van deze aanvraag omvat, met als doel een bijdrage te verkrijgen op basis van een subsidieprogramma of -regeling. Hierbij hoort ook het adviseren en begeleiden bij het opstellen en indienen van voortgangsrapportages en een einddeclaratie (vaststellingsverzoek).

Bewaartermijn

Leap zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan de wettelijke termijn van 7 jaar en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van innovatie- en financiering consultancy diensten door onze consultants. Indien u een opdracht in behandeling geeft aan een consultant, worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de behandeling van de opdracht, afhankelijk van de aard van de opdracht. Ook worden de gegevens gebruikt voor de facturatie van de verleende diensten. Uw contactgegevens worden bijgehouden in een relatiesysteem genaamd Multivers en kunnen worden gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events, het verbeteren van onze product- en dienstinformatie, het uitvoeren van gerichte marketingacties en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd.

Rechten betrokkenen

Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om Leap te verzoeken om inzage en/of rectificatie en/of wissing van de persoonsgegevens en/of beperking van de betreffende verwerking. Tevens komt de betrokkene het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en dient Leap de gegevens van de betrokkene – op zijn of haar verzoek – over te dragen. Leap zal binnen één maand aan ieder van bovengenoemde verzoeken gehoor geven, tenzij dit bijvoorbeeld op grond van complexiteit niet van haar binnen voornoemde termijn kan worden verlangd. Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens uitwisselen met anderen

Leap verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet, zij hiertoe een gerechtvaardigd of algemeen belang heeft, of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen. Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe leiden dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.

In onder meer de volgende gevallen, worden persoonsgegevens aan derden verstrekt:

  • Bij de behandeling van een dossier kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens met derden te delen. Bijvoorbeeld bij het sonderen of vragen om financiering aan een overheid, of het sluiten van een overeenkomst waarbij meerdere partijen zijn betrokken.
  • Indien een rechterlijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen.
  • Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Hierop bestaat één uitzondering. Soms organiseren wij met een andere partij een gezamenlijke activiteit, zoals een event of seminar. In dat geval worden uitsluitend de noodzakelijke contactgegevens uitgewisseld.
  • Persoonsgegevens kunnen aan derden verstrekt worden bij een reorganisatie of fusie van onze ondernemen of de verkoop van (een deel van) onze onderneming.

Wij verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

Profilering en cookies

Leap maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Het doel hiervan is om deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren, het gebruiksgemak voor u te vergroten en ons te laten weten hoe effectief de artikelen in onze nieuwsbrieven zijn.

Leap maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Leap gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van de gebruikers te onthouden, zodat onder meer kan worden bijgehouden welke pagina’s worden bezocht en zodoende om een profiel op te bouwen van het online gedrag. De cookies kunnen via de browser worden uitgezet.

Om de links naar sociale media sites zoals Twitter, Facebook en LinkedIn te implementeren en de verbinding te maken naar de betrokken sociale media of externe site, worden scripts gebruikt van domeinen waarover wij geen controle hebben. Wij wijzen u erop dat deze sites waarschijnlijk informatie verzamelen over uw gebruik van het internet in het algemeen, alsook van onze site. Als u op een van deze links klikt, zullen deze site die actie registreren en de informatie mogelijk gebruiken. U kijkt best het beleid van elk van deze sites na om te weten hoe ze uw informatie gebruiken en hoe u dit kan uitschakelen of verwijderen.

Google Analytics

Leap maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en andere essentiële informatie waarmee Verwerkingsverantwoordelijke de website voortdurend kan verbeteren voor zijn bezoekers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

Nieuwsbrief

Leap biedt aan geïnteresseerden een nieuwbrief aan. Via deze nieuwsbrief worden geïnteresseerden geïnformeerd over nieuws betreffende de aangeboden diensten en anderen aanverwante zaken. De nieuwsbrief wordt alleen verstrekt indien de geïnteresseerde hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De geïnteresseerde dient, indien gewenst, zijn of haar e-mailadres te verstrekken, waarna de nieuwsbrief zal worden verzonden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de geïnteresseerde zich kan afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Wijziging privacy beleid

Leap behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid te wijzigen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Leap B.V.
Kerkenbos 1053
6546 BB Nijmegen
info@leap.nl
(024) 711 33 49