De transitie naar een duurzaam, CO2-vrij Nederland biedt kansen!

Aardgas zal langzamerhand verdwijnen uit Nederland, het Kabinet wil naar een CO2-neutrale economie in 2050. Om bedrijven te stimuleren te verduurzamen wordt de wet- en regelgeving omtrent milieu en energie steeds strenger. Het activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bijvoorbeeld bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 wordt de wet- en regelgeving aangescherpt, naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m­­3 aardgas (equivalent) per jaar verbruiken. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. De transitie naar een CO2-neutrale economie krijgt zo een impuls verwacht men. Naast de positieve impact op het milieu zorgen de investeringen ook voor een verlaging van de energiekosten.

Valt uw bedrijf onder de informatieplicht? Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag (Gemeente of Provincie) via eLoket rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Uitgangspunt is de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Na de eerste rapportage in 2019 moet u om de vier jaar het bevoegd gezag informeren over de genomen maatregelen. Uitzonderingen zijn:

  • Kleinverbruikers van energie (minder dan 50.000 kWh en een jaarlijks aardgasequivalenten van minder dan 25.000 m3).
  • Type C inrichtingen: Ondernemingen die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben.
  • Ondernemingen die onder het Europese CO­2-emissiehandelssysteem (ETS-bedrijven) vallen.
  • Ondernemingen die deelnamen aan het MJA3 convenant.
  • Glastuinbedrijven die deelnemen aan het CO­2-vereveningssysteem.

Met de Wetchecker energiebesparing kunt u nagaan welke wettelijke verplichtingen gelden voor uw bedrijf.

Via de website van Rijkswaterstaat kunt u in zes stappen bepalen welke energiebesparende maatregelen van toepassing zijn op uw onderneming. Hierdoor heeft u snel inzicht in hoeverre uw locatie voldoet aan de energieverplichting uit het Activiteitenbesluit.

Er zijn verschillende fiscale- en subsidieregelingen die u financieel kunnen ondersteunen bij de aanschaf van de energiebesparende en/of milieuvriendelijke maatregelen. Hieronder een korte beschrijving van enkele van deze regelingen (niet uitputtend), afhankelijk van uw locatie en type onderneming zijn er nog verschillende andere (regionale) subsidiemogelijkheden.

EIA

De Energie Investeringsaftrek (hierna: EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid ondersteuning biedt aan ondernemingen bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. De EIA brengt twee voordelen met zich mee: enerzijds gaan de energiekosten omlaag, anderzijds hoeft u als ondernemer minder belasting te betalen. Indien een investering in een bedrijfsmiddel in aanmerking komt voor de EIA, dan mag 45% van de in aanmerking komende aanschaf- en voortbrengingskosten in mindering worden gebracht op de fiscale winst, waardoor u minder vennootschapsbelasting betaalt. Zie voor meer informatie over EIA-regeling de factsheet op de site.

MIA/VAMIL

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Financiën bieden twee investeringsregelingen voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kunnen in aanmerking komen voor de regeling Milieu Investeringsaftrek (MIA) en/of de regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Indien een investering in aanmerking komt voor de MIA, dan mag 13,5%, 27% of 36% van de in aanmerking komende aanschaf- en voortbrengingskosten in mindering worden gebracht op de fiscale winst, waardoor u minder vennootschapsbelasting (Vpb) betaalt. Het netto voordeel kan oplopen tot maximaal 9%. De Vamil biedt daar bovenop de mogelijkheid 75% van een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Zie voor meer informatie over de MIA/VAMIL-regelingen de factsheet op de site.

SDE+

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) ondersteunt producenten van hernieuwbare elektriciteit of hernieuwbaar gas door het verschil in kostprijs tussen grijze en groene energie over een periode van maximaal 15 jaar te compenseren.  SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dit betekent dat de producent subsidie ontvangt voor opgewekte duurzame energie en niet voor de aanschaf van productie-installaties. Het gaat hier om energieopwekking met behulp van zon, geothermie, water, wind (land, meer en waterkering) en biomassa (thermische conversie en vergisting). Zie voor meer informatie over de SDE+ regeling de factsheet op de site.

Benieuwd naar de wettelijke verplichtingen die gelden voor uw bedrijf en de fiscale- en subsidieregelingen die u daarbij kunnen ondersteunen? Neem contact op met Pim Wischhoff via p.wischhoff@leap.nl.