Evaluatie mogelijke wijzigingen WBSO

WBSO

De WBSO resulteert voor ruim 20.000 innovatie bedrijven in een fiscale korting op de af te dragen loonheffingen en elk jaar wordt de regeling kritisch bekeken en eventueel aangepast.

 

Kamerbrief over parameterwijzigingen binnen de WBSO

Staatssecretaris Mona Keijzer van EZK heeft een brief naar de kamer gestuurd over de mogelijk effectiviteit van parameterwijzigingen voor de WBSO naar aanleiding van een motie van Kamerleden Bruins en Amhaouch. Op basis van beschikbare studies is onderzocht wat het effect kan zijn van eventuele (parameter)wijzigingen. Leap stelt u graag op de hoogte van de belangrijkste conclusies en de mogelijke gevolgen voor aanvragers van de WBSO vanaf 2022.

 

Welke mogelijke wijzigingen zijn geanalyseerd?

Er is geanalyseerd wat het effect kan zijn van het aanpassen van het percentage dat bedrijven via de WBSO op hun innovatieve (loon)kosten en uitgaven ontvangen. Dit percentage bedraagt op dit moment 40% in de eerste schijf (over de eerste € 350.000 aan (loon)kosten en uitgaven) en 16% in de tweede schijf voor de resterende (loon)kosten en uitgaven. Daarnaast is geanalyseerd wat de mogelijke gevolgen zijn voor het vergroten van de schijven en/of het toevoegen van extra schijven. Ten slotte is ook gekeken naar de mogelijke effecten (van het aanpassen van) het speciale starterstarief wat geldt binnen de WBSO waardoor startende ondernemingen op hun (loon)kosten en uitgaven voor S&O tot 50% fiscaal voordeel ontvangen.

 

Verwachtingen WBSO in 2022

Het belangrijkste nieuws, dat ook uit deze kamerbrief blijkt, is dat het huidige tarief in de eerste schijf van 40% voor de WBSO een eenmalige wijziging is geweest in verband met onder uitputting van het budget in voorgaande jaren. Uit ons contact met RVO verwachten wij dat het percentage voor 2022 ergens tussen de 32% en 40% uitkomt. De 16% in de tweede schijf van de WBSO zal naar verwachting gehandhaafd blijven. Dit betekent helaas een lager fiscaal voordeel in 2022 in vergelijking met 2021. Op Prinsjesdag wordt meer bekend gemaakt over de WBSO-parameters en wij houden u natuurlijk weer (als eerste) op de hoogte van de aangekondigde plannen voor 2022 e.v.

 

Verdere conclusies en bevindingen

Uit het onderzoek blijkt verder dat een fors tariefverschil tussen de eerste en hoogste schijf gerechtvaardigd is vanwege een afnemend stimulerend effect van fiscale prikkels naarmate de totale omvang van het S&O toeneemt. De hoogte van de tweede schijf wordt door de Staatssecretaris met name gerechtvaardigd op basis van de toegevoegde waarde voor het vestigingsklimaat. Voor het behouden en aantrekken van innovatieve bedrijven wordt het als wenselijk gezien om een middenpositie te houden met betrekking tot de fiscale stimulering van innovatieve bedrijven, wat met 16% fiscaal voordeel in de tweede schijf van de WBSO wordt gerealiseerd.

De bevindingen lijken enig houvast te bieden voor de in de motie gesuggereerde extra schijf tussen de huidige eerste en tweede schijf in. Dat zou recht doen aan de in internationaal onderzoek gevonden graduele terugloop in effectiviteit van fiscale stimulering van S&O naarmate de omvang van het S&O toeneemt. Daarnaast laten de realisatiecijfers van de WBSO in 2020 dat uitgaven aan S&O ondanks de corona crisis goed op niveau zijn gebleven. Daarentegen is een wijziging in de WBSO weer strijdig met de recente bevinding uit de evaluatie van de WBSO dat het wenselijk is om de voorwaarden van de regeling zo stabiel mogelijk te houden.

Kortom, op basis deze Kamerbrief is er geen reden om substantiële parameterwijzingen in de WBSO te verwachten voor 2022, anders dan de jaarlijkse aanpassing(en) van het percentage fiscaal voordeel in de eerste schijf op basis van het overgebleven budget van voorgaande jaren. Ook wat betreft een eventuele uitbreiding van programmatuurontwikkeling in de WBSO (zoals voorgesteld door twee professoren) wordt op z’n vroegst verwacht in 2023. De gesprekken tussen EZK, RVO en het bedrijfsleven hierover worden na de zomerperiode weer voortgezet.

Huub Hendriks

DIE ENE STAP NEMEN?

Wij helpen u graag verder. Neem contact op met:

 

HUUB HENDRIKS

Senior Consultant

Mail h.hendriks@leap.nlBel 024-711 33 49