Blog: Invest-NL – een nieuw investeringsfonds van de Staat

In navolging van andere (Europese) landen gaat de Nederlandse Staat een investeringsfonds oprichten waarmee projecten eenvoudiger gefinancierd kunnen worden, garanties bij investeringen afgegeven worden en export verzekerd wordt. Hiervoor wordt Invest-NL opgericht, een fonds met een kapitaal van € 2,5 miljard.

Naast een ontwikkelingstak van projecten gaat de financieringstak van Invest-NL zich richten op drie hoofdzaken:

  • Investeren in risicovolle activiteiten van ondernemingen die actief zijn op het gebied van grote transitie-opgaven zoals energie, verduurzaming, mobiliteit, voedsel en digitalisering van de industrie.
  • Met risicokapitaal een belang nemen in startup en scale-up bedrijven, al dan niet via een investeringsfonds.
  • Het ondersteunen van buitenlandse investeringen en exportactiviteiten.

Ontwikkeling

Bedrijven kunnen vanaf begin 2018 bij één loket terecht voor risicokapitaal, garanties, exportkredietverzekeringen en internationale financieringsprogramma’s. Daarnaast gaat Invest-NL in binnen- en buitenland grote maatschappelijke projecten ontwikkelen en waar nodig meefinancieren. Door dit bij één loket onder te brengen wil de overheid meer duidelijkheid geven en het ondernemers makkelijker maken. Invest-NL zorgt daarnaast voor meer durfkapitaal voor startende en doorgroeiende bedrijven en voor een betere toegang tot (Europese) financiering.

Risicovolle projecten op transitiegebieden

Invest-NL gaat een rol spelen bij het financieren van risicovolle activiteiten op verschillende transitiegebieden. Hierbij valt te denken aan energie (zoals geothermie en laadpalen), verduurzaming, mobiliteit, voedsel, digitalisering van de industrie en diverse maatschappelijke domeinen (zoals zorg, veiligheid en onderwijs).

BMKB, GO, Groeifaciliteit en Innovatiekrediet

Invest-NL gaat de bestaande regelingen BMKB, GO, Groeifaciliteit en Innovatiekredieten uitvoeren. Daarbij gaat het ervoor zorgen dat de uitvoering van deze bestaande instrumenten gemakkelijker en duidelijker wordt. Ook is momenteel de financiering van veel projecten lastig omdat er een onzekere verhouding tussen risico en rendement is en/of lange, onzekere terugverdientijden zijn.

Hulp aan startups en scale-ups

Het fonds gaat ook kapitaal behoevende startups en scale-ups helpen door durfkapitaal te leveren, een belang te nemen in een fonds dat investeert in dergelijke bedrijven óf door zelf te participeren in doorgroeiende bedrijven.

Voor de ondersteuning van startups en scale-ups wordt de SEED Capital-regeling in Invest-NL ondergebracht en wordt het aandeelhouderschap in het Dutch Venture Initiative (DVI) overgebracht van PPM Oost naar Invest-NL.

De kapitaalstorting vanuit de overheid is € 2,5 miljard en heeft een hefboomeffect: de storting resulteert in meer financiering vanuit institutionele beleggers en Europese fondsen en programma’s.

 

Export en buitenlandse investeringen en Ontwikkeling

Invest-NL gaat internationaal opererende, Nederlandse bedrijven ondersteunen op het gebied van export en buitenlandse investeringen die bijdragen aan het oplossen van wereldwijde vraagstukken. De FinancieringsMaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) gaat daartoe een joint venture aan met Invest-NL. Ook exportverzekeraar Atradius Dutch State Business wordt aan Invest-NL verbonden. Zo worden de activiteiten van Atradius zoals exportkredietverzekering, exportkredietgarantie en investeringsverzekering aangesloten op de internationale tak van Invest-NL.

Daarnaast worden diverse internationale financieringsregelingen gebundeld in Invest-NL. Het gaat hierbij om MKB onderdelen van het Dutch Good Growth Fund (DGGF), Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) en het Development Related Infrastructure Investment Vehicle (DRIVE).

Nog veel vraagstukken over Invest-NL

De meest belangrijke vraag die op dit moment speelt is hoe er in één organisatie wordt omgegaan met het enerzijds risicovol investeren en anderzijds het verstrekken van kredieten, garanties en andere ondersteuning. Kan Invest-NL in de toekomst in een bedrijf participeren én een Innovatiekrediet verstrekken? Is dit mogelijk zonder belangenverstrengeling?

Een andere vraag is hoe de markt zal reageren op het fonds. Het wordt een privaatrechtelijke staatsdeelneming – met de Staat als enige aandeelhouder – die gaat concurreren met bestaande private investeringsvehikels. En die eenvoudiger nieuw kapitaal kan verkrijgen en dus onder andere voorwaarden en gemakkelijker kapitaal aan bedrijven kan verstrekken.

Invest-NL gaat taken overnemen die nu door ambtenaren worden uitgevoerd. Het is de vraag of deze mensen zullen overstappen en of deze ambtenaren wel overgenomen kúnnen worden. Worden de uitvoeringstaken voor bijvoorbeeld de Innovatiekrediet en GO regelingen straks weer uitbesteed bij RVO?

Het kabinet gaat het voorstel voor Invest-NL de komende maanden verder uitwerken en streeft er naar om de instelling begin 2018 operationeel te hebben. Maar er zijn veel vragen die vóór 1 januari 2018 opgelost moeten worden. Het kapitaalfonds zal tegen die tijd wel opgetuigd zijn. Gesprekken met de EIB en NIA zijn reeds in volle gang, maar of er uiteindelijk 1 loket komt voor alle bovengenoemde functies valt nog maar te bezien.

Leap zal in ieder geval het nieuws over Invest-NL op de voet volgen en u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Meer weten?