Prinsjesdag 2020: Subsidiepercentage van de WBSO fors verhoogd!

Vanmiddag heeft Minister Hoekstra de Miljoenennota voor 2021 aangebonden aan de Tweede Kamer. Qua subsidiemogelijkheden is het daarbij met name interessant dat het subsidiepercentage van de WBSO in de eerste schijf fors verhoogd wordt. Daarnaast wordt er ook komend jaar op andere manieren in de Nederlandse economie geïnvesteerd, onder andere via het Nationaal Groeifonds. Hieronder hebben wij de belangrijkste nieuwtjes voor u verzameld.

 

WBSO in 2021

Zoals eerder aangekondigd, wordt in 2021 het subsidiepercentage van de WBSO sterk verhoogd. Vandaag is bekend gemaakt dat het percentage van de eerste schijf van de WBSO verhoogd zal worden tot 40%, waar dit in 2020 nog 32% was. Voor starters wordt dit percentage zelfs verhoogd van de huidige 40% tot 50%. Het tarief voor de tweede schijf (alle uren/kosten/uitgaven vanaf € 350.000) blijft ongewijzigd op 16%.

In de eerste schijf vallen de eerste € 350.000,- aan R&D-uren, kosten en uitgaven die een onderneming in een jaar voor de WBSO realiseert. De aangekondigde wijziging betekent een toename in WBSO-voordeel over deze uren, kosten en uitgaven van maar liefst 25%! Hier zal iedere WBSO-aanvrager in Nederland profijt van hebben. Met name in het mkb zal dit vaak een verhoging van 25% op het totale jaarlijkse WBSO-voordeel inhouden!

Voor deze verhoging heeft het kabinet incidenteel € 157 miljoen vrij gemaakt, waarvoor gebruik wordt gemaakt van gelden die in voorgaande jaren voor de WBSO gereserveerd waren, maar uiteindelijk niet benut. De verwachting is dat er in 2020 ook budget over zal blijven als gevolg van de coronacrisis, hoewel RVO aangeeft dat de impact van de coronacrisis op de R&D-werkzaamheden vooralsnog beperkt is. Dit overschot zal in 2022 toegevoegd worden aan het WBSO-budget.

Naast de stijging van de eerste schijf van de WBSO, is ook een (kleine) stijging aangekondigd van het WBSO-voordeel voor zelfstandigen. In 2021 hebben zij recht op een aftrek van € 13.188, die voor starters onder voorwaarden nog eens wordt verhoogd met € 6.598.

 

Verruiming ICT in de WBSO?

Naast de verhoging van het WBSO-percentage, heeft staatssecretaris Keijzer vandaag enkele interessante overwegingen gedeeld over de positie van ICT binnen de WBSO. Hoewel hier nog geen daadwerkelijke aanpassingen zijn aangekondigd, wordt hierbij wel gehint naar een verruiming van de toepassing van de WBSO voor ICT-bedrijven.

Afgelopen jaar is de rol van ICT binnen de WBSO namelijk geëvalueerd met enkele experts. Deze experts stellen een alternatieve formulering van het begrip “Programmatuur” voor, waarbij bepaalde vernieuwende vormen van toepassing van programmatuur ook voor de WBSO in aanmerking komen. Dit voorstel heeft met name betrekking op ontwikkelingen en (hoogstaande) toepassingen op het gebied van Artificial Intelligence en Machine Learning. Daarnaast stellen de experts voor om enkele zaken die nu zijn uitgesloten van de WBSO, juist wel in aanmerking te laten komen voor de WBSO. Daarbij denkt men aan technisch vernieuwend onderhoud en de ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur ten behoeve van integratie. In deze gevallen is namelijk wel sprake van ontwikkelingen met een innovatief karakter.

 

Innovatiebox

Tegenover de stijging van het WBSO-percentage, staat een daling van het voordeel dat uit de Innovatiebox te behalen valt. Het effectieve tarief van de Innovatiebox gaat in 2021 van 7% naar 9%, waardoor een lager belastingvoordeel wordt gerealiseerd op omzet die onder de Innovatiebox valt. Wel daalt het lage vpb-tarief van 16,5% naar 15%.

 

BIK

Het kabinet constateert dat de investeringen zijn teruggevallen en dat investeringen van groot belang zijn voor de economische groeikracht. Daarom wordt in 2021 de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) geïntroduceerd. De BIK laat ondernemers een percentage van de gedane investeringen in mindering brengen op de loonheffing. Het kabinet wil deze korting voor twee jaar invoeren vanaf 2021. Na afloop van de BIK zal deze budgettaire ruimte (€ 2 mld.) worden gebruikt voor een nader te bepalen maatregel met hetzelfde doel, namelijk het verlagen van werkgeverskosten. Van de regeling zijn investeringen uitgesloten die naar hun aard in aanmerking komen voor de EIA, MIA of VAMIL. De precieze afbakening en het daarbij passende percentage moeten nog vastgesteld worden.

 

MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

De succesvolle MIT-regeling wordt de komende jaren voortgezet. De verhoging van het budget die het afgelopen jaar is ingezet, wordt doorgetrokken. Het budget voor 2021 bedraagt ruim 41 miljoen, min of meer identiek aan 2020. De verwachting is dat dit budget de komende jaren wordt gehandhaafd.

 

SLIM

Voor de SLIM-regeling is in 2021 € 51 mln. beschikbaar. Daarnaast is er een extra component toegevoegd aan de SLIM-regeling, vanwege de door de coronacrisis ontstane extra behoefte aan scholing en begeleiding in het mkb. Hierdoor kunnen mkb-bedrijven meer subsidie krijgen voor het versterken van de leercultuur op de werkvloer via bedrijfsscholen en leerambassadeurs. Voor deze activiteiten is een extra bedrag van € 41,5 miljoen opgenomen.

 

EIA & MIA

Sinds begin januari 2019 is er voor de EIA een aftrekpercentage van 45%, wat ook in 2021 het geval zal zijn. In de praktijk betekent dit een netto belastingvoordeel van 10%. De percentages van de MIA blijven voor 2021 ook gelijk op 36%, 27% en 13,5%, afhankelijk van het type investering.

Het EIA- en MIA-budgetten worden benut voor de stimulering van energiebesparing milieuvriendelijke alternatieven in het kader van het Klimaatakkoord, waarbij de focus ligt op CO2-reducerende maatregelen, zoals investeringen in de warmte-infrastructuur.

 

Nationaal Groeifonds

Afgelopen week kondigde het kabinet al het Nationaal Groeifonds aan, waarvoor in de Miljoenennota nu ook officieel het budget vastgesteld is. Vanuit dit steunfonds is voor de periode 2021-2026  € 20 miljard beschikbaar voor projecten op het gebied van kennisontwikkeling, onderzoek en ontwikkeling en innovatie en infrastructuur. Het moet daarbij gaan om projecten met een minimale projectomvang van € 30 miljoen, die bijdragen aan de economische groei en welvaart in Nederland op langere termijn. Voor 2021 zijn hiervoor al een aantal projecten geselecteerd, maar voor 2022 kan eenieder hiervoor projecten aandragen. Wanneer hierover meer bekend is, houdt Leap u uiteraard op de hoogte.

 

Pak uw kans!

Met het oog op de stijging van het WBSO-percentage is het nu meer dan ooit interessant om in te zetten op innovatie en uw WBSO optimaal in te richten. Neem daarom direct contact op met Leap om de mogelijkheden te bespreken of voor een vrijblijvende second opinion!

Die ene stap nemen?

Wij helpen u graag verder.

Neem contact met ons opBel 024 - 711 33 49