Programmatuur in de WBSO als extra toegangsticket tot de Innovatiebox voor niet-mkb’ers

Innovaties waarvoor succesvol een beroep is gedaan op de WBSO-regeling, hebben met deze “S&O-verklaring” al jaren ook een toegangsticket tot de Innovatiebox. Met de Innovatiebox worden ondernemers extra fiscaal gestimuleerd. Voor alle winsten die worden behaald uit innovatieve activiteiten, geldt een beperkt tarief voor de vennootschapsbelasting van slechts 7%, in plaats van de reguliere 19% (1e schijf tot € 200.000,-) of 25% (tweede schijf > meer dan € 200.000,).

Extra toegangsticket voor niet-mkb per 1 januari 2017

Dit één-tweetje was tot 1 januari 2017 voor vrijwel elke innovatieve onderneming te maken. Sinds die datum geldt voor niet-mkb’ers (grotere belastingplichtigen) dat zij bovenop de S&O-verklaring een extra toegangsticket naast een S&O-verklaring moeten overleggen. Hierbij valt te denken aan een patent, kwekersrecht of specifieke programmatuur.

In het laatste geval is het bijvoorbeeld denkbaar dat in een WBSO-aanvraag ook een project is opgenomen dat zich richt op de ontwikkeling van programmatuur. Let erop dat de betreffende onderneming in dat geval ook medewerkers op de loonlijst heeft staan die daadwerkelijk kunnen programmeren en dit ook in de praktijk doen.

Hardware in combinatie met programmatuur

Het is denkbaar dat ondernemingen bij de ontwikkeling van een specifiek hardwareproject ook programmatuur (software) ontwikkelen, omdat deze software nodig is voor de ondersteuning van de ontwikkeling. In het WBSO-aanvraagformulier dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ter beschikking stelt, is hiervoor een aparte vraag opgenomen.

Subsidie aanvragen - subsidieadvies - specialisten in subsidiesa

De toelichting kan enige verwarring oproepen, maar het uitgangspunt is dat er ‘nee’ kan worden ingevuld als de aanvrager programmatuur ontwikkelt maar daar geen S&O-uren aan besteedt. Als de programmatuurontwikkeling onderdeel is van de S&O-werkzaamheden, dan moet er ‘ja’ worden ingevuld. Grotere belastingplichtigen die in het kader van de Innovatiebox op zoek zijn naar een extra toegangsticket, doen er goed aan om niet te gemakzuchtig met bovenstaande vraag om te gaan.

Leap kijkt altijd kritisch mee of er geen mogelijkheid is om programmatuur op te voeren in de WBSO-aanvraag, zolang voldaan wordt aan de eisen die wetgeving stelt. In relatie tot de Innovatiebox kan dit namelijk grote implicaties hebben voor niet-mkb’ers.

In het algemeen geldt vanzelfsprekend dat hoe steviger een WBSO-aanvraag is neergezet, hoe beter de bewijspositie is voor de Innovatiebox. Zeker voor niet-mkb’ers, die een tweede ticket moeten hebben, is het zeer raadzaam om het ‘vinkje’ aan te zetten als innovatieve activiteiten hiertoe de ruimte bieden. Daarnaast adviseert Leap ook om kritisch het patentbeleid onder de loep te nemen.

Wilt u zeker weten of uw WBSO-aanvraag optimaal is ingericht in het kader van de Innovatiebox, neem dan contact op met de specialisten van Leap.