Subsidieregeling DHI voor MKB-ondernemers

MKB-ondernemers met internationale ambities kunnen sinds 27 februari jongstleden een subsidie aanvragen voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI). Het indienen van aanvragen is mogelijk tot en met 7 april (15:00 uur) en staat open voor alle landen, met uitzondering van Nederland en sanctielanden.

Subsidiabele projecten

De subsidieregeling DHI is bestemd voor de volgende projecten:

 • Demonstratieprojecten: het demonstreren van een technologie, kapitaalgoed of dienst;
 • Haalbaarheidsstudies: het onderzoeken van de haalbaarheid van een buitenlandse investering in een technologie, kapitaalgoed of dienst van de aanvrager;
 • Investeringsvoorbereidingsstudies: het onderzoeken van de technische en commerciële haalbaarheid van een mogelijke investering van de aanvrager in een onderneming.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling DHI moet er sprake zijn van bepaalde belemmeringen, waarvoor een subsidie benodigd is. Per project gelden de volgende voorwaarden:

Demonstratieprojecten:

 • De eigen technologie, kapitaalgoed of dienst dient op kleine schaal in een reële situatie te worden gedemonstreerd. Ook dient de toegevoegde waarde onder lokale omstandigheden te worden aangetoond;
 • Binnen drie jaar moet de verwachte export ten minste tien keer het subsidiebedrag bedragen;
 • Het project zelf omvat geen activiteiten die als export- of investeringsactiviteiten kunnen worden aangemerkt. Producten dienen teruggehaald naar Nederland, vernietigd of gratis overgedragen te worden aan de buitenlandse partij.

Haalbaarheidsstudies:

 • De aanvrager voert een haalbaarheidsstudie uit namens een potentiële klant. Een studie is een onderzoek waarmee bepaald wordt of het technisch en commercieel haalbaar is om een project uit te voeren;
 • Een haalbaarheidsstudie levert een rapport op in de vorm van een businessplan of projectplan. Op basis hiervan kan een potentiële buitenlandse afnemer een investeringsbesluit nemen;
 • Binnen drie jaar moet de verwachte export ten minste tien keer het subsidiebedrag bedragen;
 • Vooraf moet duidelijkheid zijn over de omvang van de markt, de beoogde opzet van het project, de locatie, de exploitatie, de financiering en de lokale impact.

Investeringsvoorbereidingsstudies:

 • De aanvrager gaat zelfstandig onderzoeken of een investering in één van de DHI-landen technisch en financieel haalbaar is;
 • De investeringsvoorbereidingsstudie levert een businessplan op, waarin wordt gekeken naar onder andere technische, organisatorische, marketing, keten, juridische en milieuaspecten, en waarbij de financiële situatie is beschreven.

Hoogte subsidie

Per project bedraagt de maximale subsidie:

 • Demonstratieprojecten: de subsidie bedraagt 50% tot maximaal €200.000,-;
 • Haalbaarheidsstudies: de subsidie bedraagt 50% tot maximaal €100.000,-;
 • Investeringsvoorbereidingsstudies: de subsidie bedraagt 50% tot maximaal €100.000,-.

De minimale subsidie voor een DHI-project is €25.000,-. Dit betekent dat de subsidiabele projectkosten minimaal €50.000,- moeten zijn.

Aanvraag

Sinds 27 februari jongstleden is het voor MKB-ondernemers mogelijk om de subsidieregeling DHI aan te vragen. Mocht u een goed projectidee hebben, dan vernemen wij dat graag van u. Middels een quickscan kunnen wij voor u de haalbaarheid van uw idee toetsen en mogelijk overgaan tot het opstellen van een volledige subsidieaanvraag. U kunt contact opnemen met Leap op de volgende manier: +31 (0)24 711 3349 of info@leap.nl.

Meer weten?