Openstelling subsidieregeling Praktijkleren

Openstelling subsidieregeling Praktijkleren 2020

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt tot 2023 subsidie beschikbaar voor het aanbieden van praktijk- of werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Wanneer u in het studiejaar 2019-2020 begeleiding heeft verzorgd aan leerlingen, studenten of werknemers die een beroepsopleiding (bijv. MBO-BBL of HBO) hebben gevolgd, kan met de Praktijkleren subsidieregeling mogelijk tot € 2.700,- subsidie per leerplaats worden ontvangen.

 

Voorwaarden

  • De aanvrager moet een erkend leerbedrijf zijn;
  • Getekende praktijkleerovereenkomst;
  • De beroepsopleiding is diplomagericht en is opgenomen in het Crebo of CROHO bij DUO;
  • Specifiek per opleidingsrichting kunnen er aanvullende eisen zijn.

De aanvraag moet worden ingediend na afloop van het studiejaar of de begeleiding waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Dit is mogelijk van 1 juli 2020 09.00 uur tot en met 16 september 2020 17:00 uur. Het subsidiebudget van RVO wordt, bij overschrijding van het budget, naar rato verdeeld over alle in aanmerking komende aanvragen.

 

Voorschot in verband met corona

In de vierde week van mei opent het loket voor de subsidieregeling Praktijkleren voor het aanvragen van een voorschot voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Doel van de voorschotregeling is werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen voor al gemaakte kosten en te bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo kunnen blijven bestaan. Het voorschot kan alleen worden aangevraagd voor praktijkleerplaatsen in het mbo.

U kunt alleen een voorschot aanvragen voor de periode van de start van het schooljaar 2019/2020 tot het moment van invoering van de coronamaatregelen op 16 maart 2020. Wanneer u een voorschot aanvraagt, bent u ook verplicht om uiterlijk 16 september 2020 om 17:00 een definitieve aanvraag voor de subsidie praktijkleren in te dienen.

Leap Subsidie Specialisten

Die ene stap nemen?

Wij helpen u graag verder. Neem contact op met:

 

BJÖRN VERSTRAATE

Consultant

Mail b.verstraate@leap.nlBel 024 - 711 33 49