Prinsjesdag 2019: de innovatiestimulering in 2020

Prinsjesdag 2019: Het Kabinet richt zich meer en meer op het stimuleren van (duurzame) innovatie

Vanmiddag heeft het kabinet de Miljoenennota voor 2020 bekend gemaakt. Een belangrijke conclusie uit de Miljoenennota en de begroting van Economische Zaken en Klimaat is dat het kabinet zich richt op een ambitieus klimaatbeleid, de transitie naar een duurzame en veilige energievoorziening, een toekomstbestendig Topsectoren- en Innovatiebeleid en het versnellen van de digitalisering van onze economie. Op al deze terreinen liggen ook kansen voor bedrijven om maatschappelijke uitdagingen op te lossen.

 

WBSO in 2020

Het aantal bedrijven dat gebruik maakt van de WBSO neemt voor het 3e jaar op rij af naar iets meer dan 20.000. Hoewel hierdoor mogelijk budget onbenut is gebleven, nemen de kosten van de WBSO jaarlijks toe door stijgende hoeveel R&D, R&D-lonen en R&D kosten- en uitgaven. In 2019 bedroeg het totale WBSO-budget € 1,237 miljard en dit wordt in 2020 verhoogd naar € 1,281 miljard. In 2020 blijft de huidige berekeningswijze van de WBSO gehandhaafd.

Een tweetal belangrijke voorgestelde wijzigingen (zoals aanbevolen in de evaluatie Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk over de periode 2011-2017) moeten het indienen van WBSO-aanvraag flexibeler maken:

  1. Het aantal momenten per jaar waarop een S&O-verklaring kan worden aangevraagd wordt uitgebreid van drie naar vier. Na drie jaar zal deze verruiming worden geëvalueerd.
  2. Het uiterste moment voor het indienen van een aanvraag wordt de dag voorafgaand aan de periode waarop de aanvraag betrekking heeft, in plaats van ten minste een maand voorafgaand aan die periode. Omwille van de uitvoerbaarheid wordt hier een uitzondering op gemaakt met betrekking tot de periode rond Kerstmis en oud en nieuw. Voor aanvragen die betrekking hebben op de periode die ingaat op 1 januari van een kalenderjaar, wordt daarom voorgesteld de uiterste indieningsdatum te stellen op 20 december van het daaraan voorafgaande kalenderjaar.

Met name vanuit de ICT-sector was hier grote vraag naar vanwege de korte innovatiecycli. Aanvragen met startmaand januari 2020 moeten nog volgens de oude wijze uiterlijk 30 november worden ingediend.

 

SDE+

Om de doelstellingen uit het Energieakkoord te bereiken maakt EZK in 2020 werk van het verbreden van de SDE+(+) om CO2 reducerende technieken sneller uit te rollen. Daarbij zullen ook de SDE+ uitgaven worden geïntensiveerd. Dat betekent dat er in 2020 € 103 miljoen, in 2021 € 368 miljoen, in 2022 €290 miljoen en in 2023 € 288 miljoen bijkomt voor de SDE. Daarnaast is € 1,7 miljard uit de begrotingsreserve Duurzame Energie toegevoegd aan het budget voor de SDE vanaf 2023. Evaluatie van de SDE+ regeling staat gepland voor 2021.

 

EIA

Sinds begin januari 2019 is er voor de EIA een aftrekpercentage van 45%. In de praktijk betekent dit een netto belastingvoordeel van 10%. Het EIA-budget van € 147 miljoen wordt benut voor zowel de stimulering van energiebesparing als voor verbreding van de EIA in verband met het Klimaatakkoord, waarbij de focus ligt op CO2-reducerende maatregelen zoals investeringen in de warmte-infrastructuur. Evaluatie van de EIA regeling staat gepland voor 2023.

 

MIT in 2020

De kansrijke MIT-regeling wordt ook in 2020 in samenwerking met de provincies uitgevoerd. Vanwege de grote belangstelling voor deze regeling wordt het beschikbare budget de komende jaren aanmerkelijk verhoogd.  Waar het budget vanuit het kabinet in 2019 ruim € 29 miljoen bedroeg, wordt dit in 2020 verhoogd naar ruim € 39 miljoen. Voor de periode 2021 t/m 2024 is het budget nu vastgesteld op ongeveer € 40 miljoen.

 

Investeringsfonds

Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden om het verdienvermogen van Nederland op de lange termijn te versterken en hoe een investeringsfonds kan worden opgericht. De minister van Economische Zaken en Klimaat zal in het vierde kwartaal van 2019 met een brede agenda komen om het duurzame verdienvermogen op de lange termijn te versterken. De ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Financiën rapporteren hierover begin 2020 aan de Kamer. We verwachten dat het investeringsfonds zich richt op het stimuleren van kennisontwikkeling, research & development (R&D) en innovatie en infrastructuur.

Wilt u meer weten over wat deze veranderingen voor u betekenen? Neem dan contact met ons op.