Prinsjesdag 2021: meer budget voor subsidies in 2022

Prinsjesdag 2021

Economische groei en meer budget voor (duurzaamheids)subsidies in 2022

Op Prinsjesdag heeft demissionair minister Hoekstra de Miljoenennota voor 2022 aangebonden aan de Tweede Kamer. Economisch gerelateerd nieuws is dat het Centraal Planbureau volgend jaar een economische groei voorspelt van 3,5 procent, mede door de innovaties van de Nederlandse maakindustrie en ICT-bedrijven. Voor deze innovatieve maak- en ICT-bedrijven hebben wij de belangrijkste plannen voor 2022 verzameld.

 

 

WBSO in 2022

Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat het percentage van de eerste schijf van de WBSO weer zakt naar 32%, het niveau van 2020. Voor starters wordt het percentage van de eerste schijf ook weer verlaagd van 50% naar 40%. Het percentage van de tweede schijf (alle uren/kosten/uitgaven vanaf € 350.000) wordt ook weer verlaagd naar 16%. Op Prinsjesdag 2020 werd al aangekondigd dat de percentages voor de WBSO in 2021 eenmalig zou worden verhoogd. Dit betekent ook dat het totale WBSO-budget daalt van € 1.438 in miljard in 2021 naar € 1.336 miljard in 2022.

 

In het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022 zijn maatregelen opgenomen die geen budgettaire gevolgen hebben. Deze maatregelen betreffen overwegend technische verbeteringen van het huidige belastingstelsel waaronder innovatiestimulering. Hierin staat onder andere het vereenvoudigen van de WBSO-aanvraagsystematiek en het verduidelijken van de wetgeving van de op te voeren kosten en uitgaven bij de S&O-mededeling na afloop van het kalenderjaar. Concreet betekent dit:

  • tijdvakken van afgegeven S&O-verklaringen mogen elkaar vanaf 1 januari 2022 overlappen. Zo wordt het mogelijk om steeds een nieuwe S&O-aanvraag in te dienen die start per de eerstvolgende kalendermaand, ook indien die kalendermaand reeds in een eerdere S&O-verklaring is opgenomen;
  • alle S&O-verklaringen hebben voortaan betrekking op alle resterende kalendermaanden van het kalenderjaar;
  • het wordt toegestaan dat een S&O-inhoudingsplichtige voor elk aangiftetijdvak waarop een S&O-verklaring betrekking heeft een door hemzelf te bepalen deel van het aan hem toegekende bedrag aan S&O-afdrachtvermindering in mindering kan brengen voor zover dit deel niet reeds in een eerder aangiftetijdvak in aanmerking is genomen. Daarbij geldt als maximum de hoogte van de door hem in dat aangiftetijdvak verschuldigde loonheffing.
  • Ook wordt een verduidelijking voorgesteld waardoor alleen kosten en uitgaven kunnen worden opgevoerd in de mededeling aan RVO waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven. Een correctie van de mededeling door RVO is daardoor ook mogelijk als andere kosten en uitgaven worden opgevoerd dan vooraf zijn aangevraagd.

 

Duurzaamheidsubsidies

De bekende subsidieregelingen zoals de SDE++, ISDE, DEI+ en HER+ worden voortgezet Het budget voor de SDE++ is voor 2022 voorlopig vastgesteld op € 5 miljard en voor de hiervoor genoemde regelingen komen er tientallen miljoenen per jaar bij. Het kabinet reserveert ook extra middelen voor het stimuleren van emissievrije personenauto’s en bestelauto’s en richt de stimulering meer op de verkoop in de particuliere markt. In de periode 2022 tot en met 2025 worden naar verwachting circa 77 duizend emissievrije personenauto’s meer verkocht dan verwacht in het Klimaatakkoord. Daarnaast worden de subsidiebudgetten voor de subsidieregeling emissievrije bestelauto’s (SEBA) en de subsidieregeling voor particuliere emissievrije personenauto’s (SEPP) verhoogd. De precieze invulling van de hoogte van de subsidiebedragen zal het kabinet in de komende periode uitwerken.

 

Energie-investeringsaftrek (EIA) & Milieu-investeringsaftrek (MIA)

In 2021 is het aftrekpercentage voor de EIA verhoogd naar van 45,5% en dat blijft in 2022 gehandhaafd. In de praktijk betekent dit een netto belastingvoordeel van 10%. Het budget in 2022 blijft net als in 2021 € 149 mln.

Daarnaast wordt voorgesteld om per 1 januari 2022 de steunpercentages van de MIA te verhogen van 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%. Het doel van MIA is om via een extra investeringsaftrek de keuze van voorgenomen bedrijfsinvesteringen te beïnvloeden richting innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De MIA draagt eraan bij dat investeringen in innovatieve en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen rendabeler worden. Zonder deze maatregel is het risico groter dat ondernemers kiezen voor een goedkopere en minder duurzame investering. In aanvulling op de in dit Belastingplan opgenomen maatregel voor ophoging van de steunpercentages van de MIA, wordt voorgesteld tijdelijk extra budget beschikbaar te stellen voor de MIA/Vamil voor de periode 2022-2024. Het budget wordt opgehoogd met € 30 miljoen per jaar (exclusief uitvoeringskosten).

 

MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

De succesvolle MIT-regeling wordt de komende jaren voortgezet. De verhoging van het budget die het afgelopen jaar is ingezet, wordt doorgetrokken. Het landelijke budget voor 2021 bedroeg bijna € 19 mln. En in 2022 is dit bijna € 26 mln. Op basis van de toekomstige budgettering verwachten we voor de komende jaren een stapsgewijze stijging tot ca. € 41 mln.

 

Sociale innovatie

Voor de SLIM-regeling komt in 2022 totaal € 49 mln. beschikbaar. Voor 2022 zijn de volgende deelplafonds vastgesteld: € 15 mln. (eerste tender in maart), € 15,3 mln. (tweede tender in september), € 17,5 mln. voor samenwerkingsverbanden en € 1,2 mln. voor grootbedrijven in landbouw, horeca en recreatie.

 

Vanaf 2022 wordt de nieuwe subsidieregeling STimulering ArbeidsmarktPositie (STAP) geïntroduceerd. Deze regeling vervangt de fiscale regeling voor de aftrek van scholingskosten. Hiervoor is in 2022 ruim € 180 mln. gereserveerd. Het STAP-budget is bedoeld voor een tegemoetkoming voor scholingskosten voor individuele werknemers die actief zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt en de subsidie bedraagt € 1.000,- per persoon per jaar.

 

Take a Leap!

Meer weten over de voorgestelde plannen op Prinsjesdag en de subsidiekansen die dat zich met zich meebrengt? Neem dan direct contact op met Leap om de mogelijkheden te bespreken of voor een vrijblijvende second opinion!