Essentiele subsidies voor personeelsbeleid en scholing in een krappe arbeidsmarkt

Met de krapte op de arbeidsmarkt moet elke organisatie haar personeelsbeleid goed op orde hebben. Er is nu meer risico dan ooit gekwalificeerd personeel kwijt te raken en het is moeilijker om vervangend personeel te werven. De krapte op de arbeidsmarkt is immers zo hoog opgelopen dat er nu in alle beroepsgroepen sprake is van een tekort aan personeel. De kern van goed personeelsbeleid is het aantrekken, vasthouden en optimaal benutten van getalenteerd en gedreven personeel. Het goed neerzetten van scholing en ontwikkeling binnen de organisatie is hiervoor cruciaal. In dit artikel leest u welke mogelijkheden er zijn om gesubsidieerd te werken aan oplossingen via beter personeelsbeleid en scholing.

Overzicht van regelingen

De overheid legt steeds meer nadruk op leven lang leren. Dit in combinatie met de arbeidsschaarste zorgt voor een groeiend aantal subsidiemogelijkheden voor personeelsbeleid en scholing. Zo is er ook voor 2023 weer € 49 miljoen beschikbaar gesteld om leren en ontwikkelen in het MKB te ondersteunen via de SLIM-regeling en is € 100 miljoen beschikbaar gesteld om duurzame inzetbaarheid vanuit verschillende sectororganisaties te stimuleren. In veel gevallen kunnen ondernemers zelf subsidie aanvragen en soms kunnen zij meeprofiteren van subsidieregelingen voor sectoren en/of medewerkers. Door het groeiende aantal regelingen voor een leven lang ontwikkelen is het echter lastig hierin overzicht te houden.

Wij hebben daarom de mogelijkheden voor u op een rij gezet, onder de tabellen vindt u een korte toelichting per regeling.

SLIM (individueel)

Deze regeling is voor projecten gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Het gaat dan om projecten voor het mkb en voor het grootbedrijf in de sectoren horeca, recreatie en landbouw. Het gaat hier met name om het maken van opleidings- en ontwikkelplannen, het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen en de ontwikkeling van methodes of middelen om scholing en ontwikkeling te stimuleren.

Voorbeeldprojecten:

  • Het opzetten of verbeteren van de interne HR-cyclus;
  • Het maken van lesmodules of eLearnings om intern personeel te trainen, bijvoorbeeld rondom bedrijfsspecifieke kennis of onboarding;
  • Het inventariseren van de competenties van het personeel en de wensen vanuit de organisatie, om het interne opleidingsbeleid vorm te geven.

Voor meer informatie zie: SLIM-regeling

SLIM-samenwerking

SLIM-projecten als samenwerking tussen tenminste twee mkb-bedrijven. Naast deze bedrijven mogen alle andere types organisatie aanhaken, waaronder ook het grootbedrijf.

Voorbeeldproject:

Drie IT-bedrijven richten gezamenlijk een bedrijfsschool op, om hun medewerkers op het gebied van AI te kunnen opleiden. Een lokale universiteit draagt kennis bij in de ontwikkeling van het lesmateriaal.

Voor meer informatie zie: SLIM-regeling

Omscholingsregeling voor kansrijke beroepen in de ICT en Techniek

Met deze regeling kunt u één tot zes van uw medewerkers of nieuwe medewerkers laten omscholen naar een beroep in de techniek of ICT.

Voorbeeldproject:

U gaat als bedrijf digitaliseren, waardoor het aantal administratieve taken afnemen, maar er meer IT-Support nodig is. Daarom gaat u een administratief medewerker laten omscholen via een erkende onderwijsinstelling naar ICT-servicedeskmedewerker.

STAP-Budget

Deze regeling is voor deelname aan een opleiding, cursus, training of andere scholingsactiviteit naar keuze uit het scholingsregister voor personen die een band hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt.

Voorbeeldproject:

Een van uw medewerkers wil een bepaalde opleiding volgen. De kosten van deze opleiding kunnen met het STAP-budget verminderd worden.

Expeditieregeling

Het doel van de Expeditieregeling is om interventies, werkwijzen en methodieken op het gebied van duurzame inzetbaarheid (DI) en een leven lang ontwikkelen (LLO) vaker, beter en sneller toegepast te krijgen. Dit door het (door)ontwikkelen van praktijk- en wetenschappelijke kennis en het breed toepasbaar maken hiervan in het bedrijfsleven, of door nieuwe experimenten uit te voeren of bestaande interventies, werkwijzen of methodieken te valideren, toepasbaar te maken voor anderen, verder op te schalen en te onderzoeken.

Voorbeeldproject:

Een samenwerkingsverband tussen werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en opleidingsorganisaties gaat gezamenlijk de effectiviteit van een ontwikkelde tool op het leren en ontwikkelen in een specifieke sector onderzoeken.

Subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU)

De tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) richt zich op maatregelen ter bevordering van het gezond, veilig en vitaal werken, goed werkgeverschap, het stimuleren van een leven lang ontwikkelen, arbeidsmobiliteit en de eigen regie van werkenden om de duurzame inzetbaarheid uiteindelijk te bevorderen.

Voorbeeldproject:

Werknemers- en werkgeversorganisaties ontwikkelen samen een loket en tools om werknemers aan de slag te laten gaan met hun eigen ontwikkeling en veilig en gezond werken.

ESF 2021-2027

Het nieuwe ESF-programma (ESF+) legt de focus op werkzoekenden en werkenden met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het doel is dat vanuit arbeidsmarktregio’s de groepen duurzaam aan het werk blijven, ook als de arbeidsmarkt verandert door bijvoorbeeld digitalisering. De focus zal hierbij liggen op (centrumgemeenten binnen) de 35 arbeidsmarktregio’s en niet specifiek op bedrijven.

Voorbeeldproject:

Een centrumgemeente uit een arbeidsmarktregio ontwikkeld een platform dat werkzoekenden stimuleert zich digitale vaardigheden eigen te maken.

Andere scholings- en ontwikkelingsregelingen

Naast deze regelingen zijn er nog een groot aantal andere, meer specifieke subsidiemogelijkheden op het gebied van scholing en ontwikkeling, die de omvang van dit artikel te buiten gaan. Te denken valt bijvoorbeeld aan nationale regelingen zoals Praktijkleren, stimulering HR-expertise culturele en creatieve sector en Tel mee met Taal.

Regionaal zijn ook veel mogelijkheden. Zo kent Overijssel de subsidie Subsidie Arbeidsmarkt Overijssel voor projecten die bijdragen aan een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt. Zeeland kent de regeling Stroomversnelling: Human Capital Agenda voor projecten die bijdragen aan de arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid. Als laatste voorbeeld kent Gelderland de regeling Goed Werkgeverschap, waarmee projecten op het gebied van inclusie op de werkvloer, leercultuur, strategische personeelsplanning, het ontwikkelen van digitale vaardigheden of het faciliteren van arbeidsparticipatie gestimuleerd worden.

Mocht u daarom bezig zijn met een project dat niet direct aansluiting vindt met de hiervoor genoemde regelingen, neem dan vooral ook contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!

Joris Sibbel

MEER WETEN?

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

JORIS SIBBEL

Consultant

Mail j.sibbel@leap.nlBel 024-711 33 49