Subsidieregeling Praktijkleren 

De subsidieregeling Praktijkleren is al jaren een succesvolle subsidieregeling die werkgevers ondersteunt om praktijkleerplaatsen beschikbaar te stellen. RVO heeft recent een evaluatieonderzoek afgerond naar het gebruik en de effectiviteit van deze regeling in de periode 2019 – 2022. Tijdens deze evaluatie is gebleken dat ondernemers zich doorgaans positief uiten over de regeling. Bovendien heeft de regeling significante resultaten geboekt wat betreft de verhoging van beschikbaar gekwalificeerd personeel ten gevolge van aangeboden praktijkleerplaatsen. De positieve resultaten hiervan hebben geleid tot het voornemen om de regeling per 2024 met vijf jaar te verlengen.  

 

Praktijkleren in vogelvlucht 

Met de subsidieregeling praktijkleren worden werkgevers gestimuleerd om werkleerplaatsen aan te bieden aan studenten. Deze subsidieregeling biedt enerzijds werkgevers de kans om te investeren in potentieel toekomstig gekwalificeerd personeel en biedt anderzijds studenten de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen en zich sterker te oriënteren – en positioneren op de arbeidsmarkt.  

De regeling praktijkleren richt zich vooral op: 

  • Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt; 
  • Studenten die een opleiding volgen in sectoren met een tekort aan gekwalificeerd personeel; 
  • Wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie. 

De volgende onderwijscategorieën komen in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren: 

  • VMBO, 
  • MBO (BBL), 
  • HBO (Duaal/deeltijd), 
  • WO (promovendi/TOIO). 

 

Aanvraagcriteria 

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling praktijkleren gelden een aantal algemene voorwaarden. Zo dient de aanvrager een erkend leerbedrijf te zijn. Bovendien dient een praktijkleerovereenkomst getekend te worden door zowel het bedrijf als de student. Verder dient de opleiding diplomagericht te zijn en opgenomen in het Crebo of CROHO bij DUO. Tot slot dient de opleiding een beroepsopleiding (VMBO, MBO BBL of HBO), een technologisch ontwerper in opleiding (TOIO) of een promovendus zijn.  

 

Let op! Per opleidingsrichting kunnen specifieke, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.  

 

Subsidiebedragen 

Per gerealiseerde praktijkleerplaats is het maximale subsidiabele bedrag € 2.700,-. Het kan echter voorkomen dat in een jaar meer subsidie verzocht wordt dan beschikbaar is. Mocht het subsidieplafond op die manier overschreden worden, wordt het budget per onderwijscategorie naar rato verdeeld over alle ingediende aanvragen. Dit houdt in dat het uiteindelijke subsidiebedrag per aanvraag enigszins lager kan uitvallen dan het maximale bedrag. 

 

Aanvraagperiode 

De subsidieaanvraag voor de regeling praktijkleren moet worden ingediend na afloop van het schooljaar, waarin de begeleiding (de subsidiabele activiteit) heeft plaatsgevonden. De indienperiode is op 2 juni 2023 geopend en sluit op 16 september 2023.  

Stefan Kempenaar

Die ene stap nemen?

Wij helpen u graag verder. Neem contact op met:

 

STEFAN KEMPENAAR

Consultant

Mail s.kempenaar@leap.nlBel 024 - 711 33 49