Subsidies voor menselijk kapitaal en een leven lang ontwikkelen

Leven Lang Ontwikkelen en Duurzame Inzetbaarheid

Het kabinet zet sterk in op het benutten van arbeidspotentieel en een leven lang ontwikkelen. Dit komt onder meer tot uiting door de actie-agenda ‘Leven Lang Ontwikkelen’ die zij door de SER (Sociaal Economische Raad) heeft laten opzetten. Andere voorbeelden zijn het meerjarig investeringsprogramma duurzame inzetbaarheid, opgezet in samenwerking met de stichting arbeid en de diverse subsidies, waarmee het kabinet investeert in menselijk kapitaal.

Allerlei initiatieven voor de ontwikkeling van uw personeel

Illustratief hiervoor is de aankondiging in juli dat er 1 miljard euro wordt vrijgemaakt voor een nieuwe regeling voor duurzame inzetbaarheid. Daarnaast opent in september weer de SLIM-regeling voor het leren en ontwikkelen van medewerkers, waarvoor vanaf 2020 jaarlijks € 48 miljoen is gereserveerd. Binnen de NOW 2.0-regeling is het initiatief ‘NL Leert Door’ gelanceerd, waarvoor € 50 miljoen beschikbaar is. En vanaf 2021 wordt het nieuwe ESF+-programma gelanceerd. Kortom, op dit moment zijn er allerlei initiatieven waarbij subsidies voor ingezet voor menselijk kapitaal en een leven lang ontwikkelen.

Goed nieuws voor ondernemers

Voor ondernemers is de sterk groeiende hoeveelheid regelingen op het gebied van menselijk kapitaal, scholing en een leven lang ontwikkelen goed nieuws. Tegelijk wordt het ook steeds lastiger om overzicht te houden in de mogelijkheden die er zijn. Wij hebben voor u in onderstaande tabel daarom zeven actuele regelingen op een rij gezet. Onder de tabel vindt u een korte toelichting per regeling.

Mocht u raakvlakken zien met één van onderstaande regelingen, neem dan direct contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!

Subsidies voor menselijk kapitaal, scholing en een leven lang ontwikkelen

SLIM

Projecten gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb, waaronder het maken van opleidings- en ontwikkelplannen, het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen en de ontwikkeling van methodes of middelen om scholing en ontwikkeling te stimuleren.

Voorbeeldprojecten:
  1. Het opzetten of verbeteren van de interne HR-cyclus;
  2. Het maken van lesmodules of eLearnings om intern personeel te trainen, bijvoorbeeld rondom bedrijfsspecifieke kennis of onboarding;
  3. Het inventariseren van de competenties van het personeel en de wensen vanuit de organisatie, om het interne opleidingsbeleid vorm te geven.

Voor meer informatie zie: SLIM-regeling

 

SLIM (samenwerking)

SLIM-projecten als samenwerking tussen tenminste 2 mkb-bedrijven. Naast deze bedrijven mogen alle andere types organisatie aanhaken, waaronder ook het grootbedrijf.

Voorbeeldproject:

Drie IT-bedrijven richten gezamenlijk een bedrijfsschool op, om hun medewerkers op het gebied van AI te kunnen opleiden. Een lokale universiteit draagt kennis bij in de ontwikkeling van het lesmateriaal.

Voor meer informatie zie: SLIM-regeling

 

MKB Idee

Projecten die het voor het mkb makkelijker maken om te investeren in (1) meer technisch opgeleid personeel, (2) menselijk kapitaal met het oog op digitalisering of (3) menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie. Ook projecten die de leercultuur bij kleine ondernemingen versterken, komen in aanmerking.

Voorbeeldproject:

Een aantal partijen in een specifieke sector ontwikkelen gezamenlijk een nieuwe talentenscan voor die sector. Zo kunnen zij inzicht verkrijgen in de ontwikkelbehoefte van hun medewerkers. Daarbij worden ook alle bijbehorende tools, zoals gespreksformulieren ontwikkeld.

Diverse andere voorbeelden zijn te vinden via mkbideenetwerk.nl

Voor meer informatie zie ook: MKB idee

 

STAP-budget (Vanaf 2022)

Deze regeling is voor deelname aan een opleiding, cursus, training of andere scholingsactiviteit naar keuze uit het scholingsregister voor personen die een band hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt.

Voorbeeldproject:

Een van uw medewerkers wil een bepaalde opleiding volgen. De kosten van deze opleiding kunnen met het STAP-budget verminderd worden.

 

NL leert door

Werkgevers die de NOW 2.0-regeling aanvragen zijn verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan scholing te doen. NL leert door biedt in dat kader de mogelijkheid om kosteloos ontwikkeladvies aan te vragen bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs. Daarnaast is het dit najaar mogelijk  om gratis (online) scholingsactiviteiten te volgen.

Voorbeeldproject:

U heeft moeten reorganiseren, waardoor een aantal van uw medewerkers niet goed inzetbaar meer zijn in hun oude functie. Zij kunnen kosteloos ontwikkeladvies verkrijgen, om hen (opnieuw) inzetbaar te maken.

 

Subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

De tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden richt zich op maatregelen ter bevordering van het gezond, veilig en vitaal werken, goed werkgeverschap, het stimuleren van een leven lang ontwikkelen, arbeidsmobiliteit en de eigen regie van werkenden om de duurzame inzetbaarheid uiteindelijk te bevorderen.

Voorbeeldproject:

Werknemers- en werkgeversorganisaties ontwikkelen samen een loket en tools om werknemers aan de slag te laten gaan met hun eigen ontwikkeling en veilig en gezond werken.

 

ESF 2021-2027

Het nieuwe ESF-programma (ESF+) legt de focus op werkzoekenden en werkenden met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het doel is dat vanuit arbeidsmarktregio’s de groepen duurzaam aan het werk blijven, ook als de arbeidsmarkt verandert door bijvoorbeeld digitalisering. De focus zal hierbij liggen op (centrumgemeenten binnen) de 35 arbeidsmarktregio’s en niet specifiek op bedrijven.

Voorbeeldproject:

Een centrumgemeente uit een arbeidsmarktregio ontwikkeld een platform dat  werkzoekenden stimuleert zich digitale vaardigheden eigen te maken.

Andere scholings- en ontwikkelingsregelingen beschikbaar

Naast deze zeven regelingen zijn er nog een groot aantal andere, meer specifieke subsidiemogelijkheden op het gebied van scholing en ontwikkeling, die de omvang van dit artikel te buiten gaan. Te denken valt bijvoorbeeld aan de nationale regelingen Praktijkleren en Tel mee met Taal. Ook regionaal zijn er veel mogelijkheden, zoals de Subsidie Arbeidsmarkt Overijssel (tot € 100.000,- subsidie) voor projecten die bijdragen aan een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt en Zeeland in Stroomversnelling: Human Capital Agenda (tot € 50.000,- subsidie) voor projecten die bijdragen aan de arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid.

Mocht u daarom bezig zijn met een project dat niet direct aansluiting vindt met de hiervoor genoemde regelingen, neem dan vooral ook contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!

Joris Sibbel

Die ene stap nemen?

Wij helpen u graag verder. Neem contact op met:

 

Joris Sibbel

Consultant

Mail j.sibbel@leap.nlBel 024 - 711 33 49